แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณรวัดประยุรวงศาวาสที่สอบผ่านนักธรรม-บาลี และปริญญาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๔
>>>ขอเชิญร่วมสวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ สไตส์นิวนอร์มอล ต้อนรับปี ๒๕๖๔
>>>สวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ สไตส์นิวนอร์มอล ปี ๒๕๖๔
>>>ระเบียบวิธีปฏิบัติการป้องกันโรคระบาดโคโรนา (COVID-19)
>>>คณะสงฆ์วัดประยูรฯ เยี่ยมไข้พระสมุห์ประยูร อภิปุญฺโญ ที่สุพรรณบุรี
>>>ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม เนื่องใน 'วันมาฆบูชา' ๒๕๖๔
>>>รายนามผู้ร่วมบริจาคทำบุญอุทิศถวายพระพุทธวรญาณ (มงคล วิโรจนมหาเถร) ปี'๖๔
>>>สนามสอบบาลีสนามหลวงชั้นประโยค ป.ธ.๓
>>>รับการถวายภัตตาหาร สิ่งของพระราชทาน เพื่อถวายแก่นักเรียนสอบ ป.ธ.๓ วันแรก
>>>รับการถวายภัตตาหาร สิ่งของพระราชทาน เพื่อถวายแก่นักเรียนสอบ ป.ธ.๓ วันที่ ๒
>>>รับการถวายภัตตาหาร สิ่งของพระราชทาน เพื่อถวายแก่นักเรียนสอบ ป.ธ.๓ วันที่ ๓
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์ 'รตนสูตร' ตามมติ มส

[ไตรมาสที่ ๒] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๔|ธรรมบรรยาย'๖๔|ปาฐกถา'๖๔|พระพรหมบัณฑิต
>>>[สัมโมทนียกถา] 'คุณภาพผลผลิตพระนักเทศน์'
>>>[เข้ารับการฉีดวัคซีน] แอสตราเซเนกา ป้องกันโควิด ๑๙
>>>[บันทึกรายการ] การตอบปัญหาธรรมกี่ยวกับการทำบุญช่วงสงกรานต์
>>>[เข้ารับ] ทุนการศึกษาพระราชทาน (ทุนเล่าเรีรยนหลวง)
>>>[ประธาน] ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 'รตนสูตร' ตามมติ มส
>>>[บรรยาย] ประวัติความเป็นมาของวิสาขบูชาโลกเป็นภาษาอังกฤษ
>>>[บรรยาย] 'การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่'
>>>[บรรยาย] 'พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา'
>>>[บรรยาย] 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก'
>>>[บรรยาย] 'ปรัชญาแนวพุทธกับการบริหารยุคใหม่'
>>>[บรรยาย] 'การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสถานการณ์โควิด-19'
>>>[รับการถวาย] ภัตตาหารที่ผู้แทนพระองค์อัญเชิญมาถวาย

[ไตรมาสที่ ๓] วัดประยูรฯ|เปิดงาน'๖๔|ธรรมบรรยาย'๖๔|ปาฐกถา'๖๔|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] 'ธรรมกับการบริหารตน บริหารคน และบริหารงาน'
>>>[บรรยาย] 'สันติภาพวิถีใหม่ภายใต้บริบทเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน'
>>>[บรรยาย] 'คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
>>>[บรรยาย] 'จริยธรรมของคนตรวจเงินแผ่นดิน'
>>>[บรรยาย] 'ธรรมกับการปฏิบัติงาน'
>>>[บรรยาย] 'จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร'
>>>[แต่งตั้ง] พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก
>>>[ประชุม] คณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
>>>[ประชุม] คณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (Zoom)
>>>[ประชุม] คณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
>>>[บรรยาย] 'พุทธจิตวิทยากับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนาจิตใจของมนุษย์'
>>>[ต้อนรับ] รองนายกฯ เข้าถวายสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา'๖๔
>>>[บรรยาย] 'ธรรมของผู้บริหาร' ตุลาการศาลยุติธรรม
>>>[บรรยาย] 'ธรรมของผู้บริหาร' อธิบดีอัยการ
>>>[ปาฐกถา] 'เสริมพลังการมีส่วนร่วมบวรต่อต้านทุจริต'
>>>[ปาฐกถา] 'หลักธรรมเสริมพลังบวรต่อต้านการทุจริต'
>>>[ประชุม] คณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
>>>[ประชุม] คณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง ระเบียบฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
>>>[ปาฐกถา] 'หลักธรรมขับเคลื่อนพหุวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต'
>>>[ปาฐกถา] 'ปลูกและปลุกพลังบวรต่อต้านการทุจริต'
>>>[บรรยาย] 'คณะสังคมศาสตร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม'
>>>[ปาฐกถา] 'มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม'
>>>[บำเพ็ญกุศล] 'อายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระพรหมบัณฑิต' ปี ๒๕๖๔
>>>[ประธาน] พิธีมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณรวัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔

 

          วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๘.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณรวัดประยุรวงศาวาสที่สอบผ่านนักธรรม-บาลี และปริญญาศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓-๒๕๖๔ เนื่องในการบำเพ็ญกุศล'อายุวัฒนมงคล ๖๖ ปี พระพรหมบัณฑิต' ปี ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 


ข่าว : พระมหาผล  วิเชฏฺฐสมโณ ผจล. วัดประยุรวงศาวาส
ภาพ :  ผู้สื่อข่าว น.ส.พ.มติสวรรค์
วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ร่วมงานแถลงข่าว“River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ ๖
>>>๕ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 | อ่าน 1605
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'ขยายผลจากหมู่บ้านศีล ๕ สู่หมู่บ้านศีลธรรม' ในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม
พิธีเปิดป้ายอาคารโคมแสนดวง (หลังที่ ๑) ครบรอบ ๒๗ ปี วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และในการขับเคลื่อนนโยบายการดำเนินโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม (เปิดอ่าน91)
27/2/2567
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" วันแห่งความรักความเมตตาของชาวโลก ปี ๒๕๖๗
พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ปี ๒๕๖๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน110)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักไตรสิกขากับการศึกษาสถานศึกษา' ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา ปี ๒๕๖๗
ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน106)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สักกัจจเทศนากถา' ว่าด้วยการแสดงธรรมด้วยความเคารพ ในวันมาฆบูชา (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ปี ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๗ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน137)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา
งานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 - 2 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา (เปิดอ่าน156)
20/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' แก่พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต
พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน143)
19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ทำดีอย่างไรให้ได้ดี' พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (เปิดอ่าน148)
19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ประวัติศาสตร์มีไว้เตือนใจคน' เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (เปิดอ่าน176)
17/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี' แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน182)
15/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปฏิสังขานพลกถา' ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒) เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๐๖ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน748)
9/2/2567
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 62 คน
วันนี้ 181 คน
เมื่อวานนี้ 899 คน
เดือนนี้ 1,080 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,824 คน
ทั้งหมด 2,550,656 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob