แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-10-01-ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๕ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พิธีรดน้ำหลวงอาบศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ / ประวัติโดยสังเขปคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์


ลิงค์ข่าวงานบำเพ็ญกุศลคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>พิธีรดน้ำศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ มีผู้ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
>>>คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ โยมมารดาของ พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.)
>>>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>งานบำเพ็ญกุศลศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>มจร วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ (คืนที่ ๒)
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์] คืนที่ ๓
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมวชิรญาณ] คืนที่ ๔
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พลอากาศเอกเกษม อยู่สุข] คืนที่ ๕
>>>พระพรหมบัณฑิต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร อุทิศแก่คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระวิสุทธิวงศาจารย์] คืนที่ ๖
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมเวที] คืนที่ ๘
>>>งานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ [พระพรหมโมลี] คืนที่ ๙


          วันพุธ ที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. เวลา ๑๖.๓๐ น.เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ ป.ธ.๙) เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก ประธานศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) หัวหน้าพระธรรมฑูตสายที่ ๕ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีรดน้ำหลวงอาบศพคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ ณ ศาลารักสัจจะ (ศาลา ๑) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


หมายเหตุ : - มีการสวดพระอภิธรรมศพทุกๆ คืน ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘
                  - พักสวดพระอภิธรรมศพ วันอังคาร ที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (วันฉัตรมงคล)
                  - วันอาทิตย์ ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พระราชทานเพลิงศพ คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์
                     ณ เมรุวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๗.๐๐ น.  
 
ประวัติคุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ โดยสังเขป

ภูมิลำเนา
          คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์  เกิดเมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่บ้านสามโก้ หมู่ที่ ๕ ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทองสมรสกับคุณพ่อเรือง มีฤกษ์  หลังจากนั้นได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านโพธิ์นางโฉม ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ได้สักระยะหนึ่ง จึงได้ย้ายไปตั้งหลักแหล่งที่บ้านดอนปรู อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  และสุดท้ายได้ย้ายไปที่บ้านดอนกลาง ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

ชีวิตครอบครัว
          คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ ได้สมรสกับนายเรือง มีฤกษ์ มีบุตรธิดาด้วยกัน จำนวน ๓ คน ประกอบด้วย
          ๑. พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ป.ธ.๙, ศ.,ดร., กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          ๒. นายประยุทธ์ มีฤกษ์  ปัจจุบัน เป็นกำนันตำบลสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี  สมรสกับนางนกคล้า มีฤกษ์ มีบุตรธิดา รวม ๓ คน ได้แก่ ๑.นางสาวนฤมล มีฤกษ์  ๒.นางสาวสายหยุด มีฤกษ์  ๓.นายบุญฤทธิ์ มีฤกษ์
          ๓. นางสุกัลยา สุขชื่น  สมรสกับนายสวัสดิ์ สุขชื่น  มีบุตรธิดา ๒ คน ได้แก่  ๑.นายคเชนทร์  สุขชื่น  ๒.นางสาวมนัสชนก สุขชื่น
 
ชีวิตคุณแม่
          คุณแม่เป็นบุพการีสุดประเสริฐของบุตรธิดา ครองตน ครองคน ครองเรือน ด้วยความวิริยอุตสาหะ มานะอดทน เป็นแบบอย่างของคุณแม่ที่เลี้ยงดูบุตรธิดาให้เจริญเติบโตเป็นสัมมาทิฏฐิ เป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนได้รับเกียรติคุณจากองค์การต่างๆ ทางสังคม เช่น ได้รับเข็มเกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พิจารณาคัดเลือกให้คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๙ ประเภทแม่ของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
          คุณแม่เป็นมหาอุบาสิกาชั้นแนวหน้า ศรัทธาต่อพระรัตนตรัย ปฏิบัติตนอยู่ในทาน ศีล ภาวนา มิได้ขาด อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาตามวิถีทางชาวพุทธ บำรุงวัดใกล้บ้าน โดยในปี ๒๕๔๙ รับเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดดอนกลาง อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และได้ทำบุญตามประเพณีมิได้ขาด นอกจากนั้นยังได้เดินทางไปแสวงบุญ ศึกษาดูงานกิจการด้านพระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยติดตามพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อยู่หลายครั้ง เช่น ไปประเทศจีน พม่า กัมพูชา ศรีลังกา เป็นต้น และยังได้ร่วมบริจาคพัฒนาวัดประยุรวงศาวาส และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอยู่เป็นประจำ ได้เข้าเฝ้ารับของที่ระลึกจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บั้นปลายชีวิต
          คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ หลังจากคุณพ่อเรือง มีฤกษ์ ได้เสียชีวิตแล้ว ได้ดำเนินชีวิตกับลูกหลานแบบเรียบง่าย และมีความอบอุ่น ที่บ้านสระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมทำบุญตามสถานที่ต่างๆ และพักผ่อนอิริยาบถตามที่ลูกหลานได้นำพา ตลอดกระทั่งมาทำบุญและมาเยี่ยมพระพรหมบัณฑิต พระลูกชาย ที่วัดประยุรวงศาวาส มิได้ขาด จนเป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสามเณร อุบาสกอุบาสิกาของวัดประยุรวงศาวาส  คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อยู่มาเมื่อปี ๒๕๕๕ คุณแม่เริ่มมีอาการป่วย ลูกๆ ซึ่งมีพระพรหมบัณฑิต เป็นต้น ได้นำคุณแม่เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพฯ จนมีอาการดีขึ้นตามลำดับ  และกลับไปพักรักษาตัว ณ ที่บ้านสระกระโจม อย่างผ่องใส   เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ อาการป่วยของคุณแม่ได้กำเริบขึ้นมาอีกครั้ง ลูกๆได้พาคุณแม่เข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีอีกครั้งหนึ่ง แพทย์ได้ทำการรักษาจนสุดความสามารถ
          คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์ ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการอันสงบ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๕ น. สาเหตุเกิดจากติดเชื้อในกระแสเลือด สิริอายุได้ ๘๐ ปี ๙ เดือน
 
ภาพ/ข่าว : พระมหาผล วิเชฏฺฐสมโณ

พระพรหมบัณฑิต รดน้ำอาบศพ (โยมมารดา) คุณแม่ทองสุข มีฤกษ์


เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง เตรียมพิธีการน้ำหลวงอาบศพ


เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานพิธีน้ำหลวงอาบศพ

บรรดาพระมหาเถรานุเถระผู้มาร่วมพิธีน้ำหลวงอาบศพ
นายชวน หลีกภัย ประธานพิธีทอดผ้าบังสุกุลที่ภูษาโยง
ผู้มาร่วมงานบันทึกภาพ


ข้อมูลอื่นๆ
>>>๑๕ เมษายน "วันปีใหม่ วันเถลิงศก" สงกรานต์งานวันสุดท้าย วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>Water Festival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำวิถีไทย วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด "ประยุรวงศาวาสวรวิหาร วัดรั้วเหล็ก" ๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ ในงานฉลองรางวัลยูเนสโก ๑๓-๑๖ พ.ค.๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์ที่มีแกนกลางแบบอยุธยา มีอุโมงค์ที่ให้คนเข้าไปดูได้ ได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน" วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม 
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศประกวดอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมฯ จากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารได้รับรางวัลยอดเยี่ยม อันดับ ๑
>>>เขามอ หรือ เขาเต่า

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (256 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (256 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (256 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (256 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (256 kb)

เขียนเมื่อ 29 เมษายน พ.ศ. 2558 | อ่าน 7204
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีถวายองค์กฐิน-บริวารกฐิน แก่ ๑๐๙ วัด ประจำปี ๒๕๖๕ ในการอุปถัมภ์โดยแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี คณะศิษย์จีน-ฮ่องกง ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส กทม.
พิธีถวายองค์กฐิน-บริวารกฐิน แก่ ๑๐๙ พระอาราม ประจำปี ๒๕๖๕ ในการอุปถัมภ์โดยแม่ชีทองสุข นามเจ็ดสี คณะศิษย์จีน-ฮ่องกง ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน83)
5/10/2565
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 'ชีวิตและผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (อินฺทปญฺญมหาเถร)' ในงานครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญามหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง
งานครบ ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺญามหาเถร) อดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๔ ณ บริเวณลานพระบรมธาตุเจดีย์พระอุบาลีมหามงคล วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน115)
4/10/2565
วธ.ถวายโล่เชิดชูเกียรติ ''วัฒนคุณาธร'' แด่พระพรหมบัณฑิต ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประเภทบุคคล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๐ ปี ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ ๒๐ ปี (๒ ทศวรรษกระทรวงวัฒนธรรม) ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ พิธีมอบรางวัล ''วัฒนคุณาธร'' เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม (เปิดอ่าน170)
3/10/2565
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'สุขแท้นั้นไซร้อยู่ใกล้แค่ใจเรา' ให้แก่พุทธศาสนิกชน ในโครงการ WAT Next ณ ศาลาสติริมน้ำ วัดใหม่ (ยายแป้น) แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
WAT Next มีประเด็นสำคัญ ๖ อย่างคือ การพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวัด การพัฒนาชุมชนน่าอยู่ การพัฒนาสัปปายสถานให้เอื้อต่อบ่มเพาะสติริมน้ำ การพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ในชุมชนการพัฒนายุวไกล่เกลี่ยในโรงเรียน การใช้กระบวนการโค้ชมาบ่มเพาะสติเพื่อเสริมสร้างสันติสุขภาวะภายในใจ (เปิดอ่าน86)
2/10/2565
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 'บทบาทและทิศทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในกระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนไป' ในการประชุมสัมมนาการติดตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคีเครือข่าย
การประชุมสัมมนาการติดตามการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของภาคีเครือข่าย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Video Conferencing กองทุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน88)
30/9/2565
พระพรหมบัณฑิต ร่วมเสวนา เรื่อง 'ศาสนากับความยั่งยืนของชุมชน' ณ SX Grand Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
งาน Sustainability Expo 2022 หรือ SX 2022 มหกรรมการแสดงสินค้าด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ณ SX Grand Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน227)
29/9/2565
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'การพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมในยุคดิจิทัล' ในการประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จัดขึ้นโดยศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน117)
26/9/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'นิมิตตกถา' ว่าด้วยเรื่องความคิดพิชิตทุกข์ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) เนื่องในประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน119)
25/9/2565
พระพรหมบัณฑิต แสดงปาฐกถาธรรมนำ (keynote speech) ผ่านระบบซูม เรื่อง 'ประเพณีและการสืบศาสนาของเถรวาท (Customs and Lineage of the Elders)'
การประชุมสัมมนาของคณะสงฆ์เถรวาทในประเทศอังกฤษ (TBSUK) ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน265)
24/9/2565
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดงาน กล่าวให้โอวาท เรื่อง ['ตำรับคัมภีร์เทศนาต้านทุจริตศึกษา'] และแสดงพระธรรมเทศนาต้นฉบับ (ตัวอย่าง) เรื่อง ['ปธานาทิพจนกถา' ว่าด้วยเทศนากัณฑ์แรก เรื่องความเพียร]
โครงการอบรม-สัมมนา คัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและบูรณาการการมีส่วนร่วมต้านทุจริต ปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน196)
22/9/2565
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 57 คน
วันนี้ 331 คน
เมื่อวานนี้ 755 คน
เดือนนี้ 3,226 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,076 คน
ทั้งหมด 2,120,728 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2022 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob