แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

การแถลงข่าวการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๖
>>>สวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ ต้อนรับปีใหม่ รับความเป็นสิริมงคล ๒๕๖๖
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลงาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ''
>>>พิธีเปิดงาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร''
>>>พิธีเวียนเทียน 'วันมาฆบูชา' ปี ๒๕๖๖
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๖
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์'
>>>ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์/การประชุมผู้บริหารและบุคลากรฯ
>>>พระพรหมโมลี/การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

[ไตรมาสที่ ๑] คณะสงฆ์|วัดประยูรฯ|พระธรรมเทศนา'๖๖|พระพรหมบัณฑิต
>>>[ธรรมกถา] ๐๐๑ 'อธิษฐานจิตรับชีวิตใหม่ ๒๕๖๖'
>>>[ธรรมกถา] ๐๐๒ 'กตัญญูบูชาและคาถาสุนทรีวาณี'
>>>[ธรรมกถา] ๐๐๓ 'สุขทุกข์อยู่ที่ใจ'
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลงาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ''
>>>พิธีเปิดงาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร''
>>>[บรรยาย] ๐๐๔ 'หลักศีล ๕ รากฐานการสร้างสังคม'
>>>[ปาฐกถา] ๐๐๕ 'คนทำดีมีเทวดาคุ้มครอง'
>>>[เสวนา] 001 Three Research Areas of Buddhist Studies
>>>[บรรยาย] ๐๐๖ 'พระพุทธศาสนากับการพัฒนาพื้นที่ทางสังคม'
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๐๗ 'ความอิ่มใจต่ออายุให้ยืนยาว'
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๐๘ 'คุณค่าที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่ง'
>>>[บรรยาย] ๐๐๙ 'พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ : ควอนตัมฟิสิกส์'
>>>[รับพระราชทาน] ภัตตาหารเพล น้ำปานะ และสิ่งของพระราชทาน
>>>[บรรยาย] ๐๑๐ 'การพัฒนาตัวชี้วัดด้านปัญญาและคุณธรรมด้วยหลักพระพุทธศาสนา'
>>>[ต้อนรับ] คณะบุคคลสำคัญจากสมัชชาโลกแห่งอะห์ลุลบัยต์
>>>[ประชุม] คณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘
>>>[ประชุม] คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๖
>>>[ประชุม] เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการเงินอุดหนุนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
>>>[ปาฐกถา] ๐๑๑ 'สังคมยั่งยืน ร่มเย็นเป็นสุขและเจริญด้วยธรรม'
>>>[ประธาน] พิธีเวียนเทียน 'วันมาฆบูชา' ปี ๒๕๖๖
>>>[บรรยาย] ๐๑๒ 'ธรรมะสำหรับผู้บริหารระดับอธิบดีอัยการ'
>>>[บรรยาย] ๐๑๓ 'แผนปฏิบัติการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ'
>>>[ประชุม] คณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
>>>[ประชุม] คณะกรรมการ แก้ไข ปรับปรุงระเบียบมหาเถรสมาคม
>>>[บรรยาย] ๐๑๔ 'ชีวิตที่เพรียบพร้อมด้วยขันติและกรุณา'
>>>[บรรยาย] ๐๑๕ 'การพัฒนาจิตและสมาธิ'
>>>[บรรยาย] ๐๑๖ 'บทบาทเจ้าคณะพระสังฆาธิการกับการจัดการศาสนศึกษา'
>>>[ประชุม] ผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๖
>>>[บรรยาย] ๐๑๗ 'การตัดสินใจของผู้นำที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีภาวะผู้นำสูง'
>>>[บรรยาย] ๐๑๘ 'สติมาปัญญาเกิด'
>>>[บรรยาย] ๐๑๙ 'มีสติทุกก้าวย่างนำสู่ทางแห่งความเจริญ'
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๒๐ 'การตั้งสมณศักดิ์ในอดีตผ่านสู่คุณสมบัติการตั้งสงฆ์ปัจจุบัน'
>>>[บรรยาย] ๐๒๑ 'การบริหารงานยุติธรรมด้วยจริยธรรมและคุณธรรม'
>>>[ร่วมงาน] แถลงข่าว  “Bangkok River Festival 2023 เทศกาลวิถีน้ำวิถีไทย”
>>>[ปาฐกถา] ๐๒๒ 'Soft Power กับรัฐประศาสนศาสตร์ไทย'

[ไตรมาสที่ ๒] คณะสงฆ์|วัดประยูรฯ|พระธรรมเทศนา'๖๖|พระพรหมบัณฑิต
>>>[สมเด็จพระสังฆราช] ประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
>>>[สัมปสาทนียกถา] ๐๒๓ 'ปัจจัยแห่งความสำเร็จ'
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๒๔ 'ปัจจัยแห่งความยิ่งใหญ่'
>>>[ประชุม] เชิงปฏิบัติการคู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์โครงการจัดทำพระไตรปิฎก
>>>[พิธีถวาย] ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
>>>[บรรยาย] ๐๒๕ 'ความสุขในการทำงาน' สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
>>>[บรรยาย] ๐๒๖ 'วิธีผูกมิตรไมตรี' สามเณรปลูกปัญญาธรรม ปีที่ ๙
>>>[ให้กำลังใจ] คณะทำงานประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๖
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๒๗ 'ปัจจัยแห่งอำนาจนุ่มนวล (Solf Power)'
>>>[ธรรมกถา] ๐๒๘ 'เรื่องดีให้จำได้ เรื่องร้ายให้ลืมไป'
>>>[ประธาน] พิธีเจริญพระพุทธมนต์ วันสถาปนาศาลยุติธรรม ๑๔๑ ปี
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๒๙ 'ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์'
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๓๐ 'พัฒนาวัดเป็นพื้นที่ทางสังคม'
>>>[บรรยาย] ๐๓๑ 'ภาษาไทยกับการเทศน์'
>>>[เข้ารับ] การถวายทุนการศึกษาพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓
>>>[บรรยาย] ๐๓๒ 'การพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์ด้วยทุนทางสังคม'
>>>[บรรยาย] ๐๓๓ 'ผู้บริหารปริยัตินิเทศก์กับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม' รุ่น ๑
>>>[บรรยาย] ๐๓๔ 'โอกาสแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม'
>>>[บรรยาย] แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ ๑๕
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๓๕ 'ผลิตพลเมืองดีของชาติ สร้างศาสนทายาทของพระศาสนา'
>>>[บรรยาย] ๐๓๖ 'ผู้บริหารปริยัตินิเทศก์กับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม' รุ่น ๒
>>>[บรรยาย] ๐๓๗ 'สร้างพลเมืองดีของชาติ  สร้างศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนา'
>>>[บำเพ็ญมหาทาน] อุทิศบุญแก่คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี
>>>[สัมโมทนียกถา] ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
>>>[บรรยาย] ๐๓๘ 'การบริหารวัดด้วยหลักธรรมภิบาลของเจ้าอาวาสตาม พรบ คณะสงฆ์'
>>>[พิธีเปิด] ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์/การประชุมผู้บริหารและบุคลากรฯ
>>>[บรรยาย] ๐๓๙ 'องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี'
>>>[ดำเนินรายการเสวนา] ๐๔๐ 'มุมมองของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา'
>>>[พิธีเปิด] พระพรหมโมลี/การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
>>>[บรรยาย] ๐๔๑ 'ความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา'
>>>[ประชุม] คณะกรรมการอำนวยการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ ๑๘
>>>[บรรยาย] ๐๔๒ 'ปฏิภาณโวหารในการเทศน์'
>>>[โอวาทกถา] ๐๔๓ 'ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา'
>>>[บันทึก] พุทธธรรมนำปัญญา 'การศึกษาสงฆ์ ฟันเฟืองแห่งการสืบทอดพุทธศาสนา'
>>>[บรรยาย] ๐๔๔ 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก'
>>>[ธรรมกถา] ๐๔๕ 'เสบียงบุญ'
>>>[แถลงข่าว] งานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘


           วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ที่หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV)  ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมแถลงข่าว ''การจัดงานวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๘'' โดยมีนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และนายสิทธา มูลหงส์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสื่อมวลชนทุกแขนง เข้าร่วมการแถลงข่าว 

          พระพรหมบัณฑิต กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติในปี ๒๕๔๒ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองวิสาขบูชานานาชาติร่วมกันของชาวพุทธทั้ง ๓ นิกายใหญ่ คือ เถรวาท มหายาน และวัชรยานแบบทิเบต เพื่อให้คนทั้งโลกได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวิสาขบูชา ไม่ว่าจะเป็นผู้นับถือศาสนิกใด และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ชาวพุทธทั่วโลกจึงได้ร่วมกันจัดงานวิสาขบูชาโลก ที่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓  โดยมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Vesak หรือภาษาไทยเรียกว่า วิสาขะ โดยคณะกรรมการสมาคมสภาสากลวิสาขบูชาโลก จึงได้มีฉันทามติร่วมกันให้ประเทศไทยโดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล และมหาเถรสมาคม เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และ พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจากประมุขสงฆ์ต่างประเทศ อาทิ พระสังฆราชบัวคลี่แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ประธานสงฆ์สาธารณรัฐประชาชาจีน มหานายาตะประมุขสงฆ์สยามนิกายแห่งศรีลังกา และผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า ๓,๕๐๐ รูป/คน จาก ๕๐ ประเทศ

          “ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ มิ.ย. ๒๕๖๖ เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆปริณายก จะเสด็จไปเป็นประธานในกิจกรรม ณ อาคารหอประชุม มวก. ๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และจะทรงร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษ “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) โดย นายดิเนช คุณวาระเดนะ (H.E. Dinesh Gunawardena) นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และภาคบ่าย เป็นการสัมมนา ๓ หัวข้อหลักคือ ๑. “พุทธปัญญาเพื่อการบรรลุสันติภาพโลก” (Buddhist Wisdom to Achieve World Peace) ๒. “พุทธปัญญากับการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ” (Buddhist Advice to Cope with Climate Change) และ ๓. “พุทธคุณูปการกับการพัฒนาทางสังคมและมนุษยธรรมหลังจากโรคโควิด” (Buddhist Contribution to Further Social and Humanitarian Development after Covid Pandemic)"

          "จากนั้นในวันศุกร์ที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานเปิดงานพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก วันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด จะเป็นการประกาศปฏิญญากรุงเทพมหานคร 2023/2566 โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ประธานสมาคมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก"

          "นอกจากนี้ ในวันอังคารที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๖ จะมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อ.ศาลายา จ.นครปฐม และในวันพุธที่ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๖ จะมีการบรรยายเรื่องเดียวกัน ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา” พระพรหมบัณฑิต กล่าว

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กราบขอบพระคุณท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิต เมตตาให้กระทรวงมหาดไทยมีส่วนสำคัญในการที่จะร่วมขับเคลื่อนงานอันเป็นงานที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งกับสังคมไทยและสังคมโลก คือ งานวันวิสาขบูชาโลก อันสอดคล้องกับวันวิสาขบูชาของชาวพุทธทุกคน ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชน ดูแลรักษาความมั่นคงภายในประเทศ โดยปัจจัยสำคัญที่หนุนเสริมเติมเต็มให้งานของกระทรวงมหาดไทยสำเร็จได้มาโดยตลอดนั้น  พระพุทธศาสนาและทุกศาสนาถือเป็นหัวใจสำคัญ ซึ่งพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์กลางการหลอมรวมพลังของทุกศาสนาในประเทศทำให้เกิด“สันติภาพของโลก” และทำให้คนในสังคม ในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นปฐมบททำให้ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเทศไทยและนานาชาติเป็นสังคมที่มีความสุข ไม่เบียดเบียนกัน ดังนั้นในวาระพิเศษ คือ วันประสูติ วันตรัสรู้ และวันปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ “วันวิสาขบูชา” จึงเป็นวาระพิเศษ เป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธและคนไทยทั้งมวล"

          “กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาอย่างเสมอต้นเสมอปลายในทุกโอกาส ทั้งวันมาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาวันออกพรรษา พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พิธีทอดผ้าป่า และด้วยพระเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดมีพระบัญชาแต่งตั้งให้ตนในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยคนที่ ๔๑ ได้ดำรงตำแหน่งไวยาวัจกร ฝ่ายบริหารงานสาธารณสงเคราะห์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อันเป็นมิ่งมงคลต่อตนและชาวกระทรวงมหาดไทยในการร่วมถวายงานและสนองงานคณะสงฆ์ผู้เป็นหลักชัยของสังคมไทยนอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทยยังได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนโครงการบ้าน วัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสร้างสรรค์ทำให้พื้นที่ของบ้าน วัด และพื้นที่สาธารณะในชุมชนให้เป็นพื้นที่ที่ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก คือ การส่งเสริมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขอย่างยั่งยืน เพื่อให้พระสงฆ์ได้เมตตานำฝ่ายบ้านเมือง คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สร้างความผาสุก สร้างความเกื้อกูลทำให้สังคมไทยมีความสุข อันเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนทำให้เกิดสิ่งที่ดีงามกับแผ่นดินไทย”

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาหรือสัปดาห์วิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทยจะได้ร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านนายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายของกระทรวงมหาดไทย ที่มีอยู่ทั้ง ๗๖ จังหวัด ๘๗๘ อำเภอ รวมถึงกรุงเทพมหานคร จะได้ร่วมกันเชิญชวนและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ รวมถึงศาสนิกชนอื่นๆ ได้ร่วมกิจกรรม ได้แก่

          ๑.เชิญชวนส่วนราชการ ห้าง ร้าน มูลนิธิสมาคม บริษัทเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมกันประดับธงชาติและธงธรรมจักร อันเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญเพื่อสร้างบรรยากาศที่คึกคักของสัปดาห์วันวิสาขบูชาโลกทั่วประเทศ และเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเราคนไทยมีความเป็นสิริมงคลในห้วงของการเฉลิมฉลองจัดงานสัปดาห์วิสาขบูชาโลก

          ๒.ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะเป็นผู้นำการบูรณาการทุกภาคส่วน นำพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้ร่วมกันทำบุญใส่บาตรและประกอบกิจกรรมที่เป็นสรรพสิริมงคล เช่น การไถ่ชีวิตโค กระบือ ปล่อยปลา ปล่อยนก ปล่อยเต่า ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า และกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆ เพิ่มพูนขึ้นตามภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะให้เราได้ดำเนินการที่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติบูชาให้เพิ่มพูนมากขึ้น นอกเหนือจากการประดับธงที่ถือเป็นอามิสบูชา

          ๓.ทุกจังหวัดและทุกอำเภอเชิญชวนเด็ก เยาวชนและพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ร่วมประกาศตนเป็นพุทธมามกะต่อคณะสงฆ์ เพื่อเป็นเครื่องระลึกเตือนใจว่าเราเป็นผู้นับถือศาสนาพุทธและจะปฏิบัติตามหลักธรรมะหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

          นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในส่วนที่เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอในด้านการพิจารณาอนุญาตที่เกี่ยวข้อง โดยห้ามมีการอนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันทั้งปวงตลอดสัปดาห์วิสาขบูชาโลก และสำหรับในวันวิสาขบูชาต้องตรวจตราไม่ให้มีการจำหน่ายสุรายามึนเมาแอลกอฮอล์ และขอความร่วมมืองดให้บริการสถานบริการในวันวิสาขบูชา เพื่อลดโอกาสคนจะไปมึนเมาทำผิดศีลธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเนื่องในโอกาสอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์วันวิสาขบูชาในปีนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้ใช้เป็นนิมิตหมายอันดี เชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ช่วยกันขยายผลเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ที่กระทรวงมหาดไทยได้รับเมตตาจากคณะสงฆ์เป็นหลักชัยขับเคลื่อนจนประสบผลสำเร็จเป็นบริบูรณ์ในหลายพื้นที่ เช่น อุบลราชธานี สุรินทร์ และนครนายก อันเป็นแนวทางที่สำคัญที่ทำให้คนไทยอยู่รอด คนไทยไม่เป็นหนี้เป็นสิน สามารถช่วยเหลือพึ่งพากันในครัวเรือนในชุมชน และช่วยเหลือชุมชนอื่นๆ ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน"

          “เนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชาและการจัดงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิด “พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก” (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises)” ขอเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนคนไทยทั่วประเทศ ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รักษาศีล ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม เข้าวัด ทำบุญตักบาตร บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดสัปดาห์วันวิสาขบูชา ๑ – ๗ มิ.ย. ๒๕๖๖ โดยพร้อมเพรียงกัน” นายสุทธิพงษ์ กล่าว

          ด้านนายสิทธา มูลหงส์ กล่าวว่า "ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้นำชาวพุทธจากทั่วโลกที่จะเดินทางมาเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม ในวันที่ ๒ มิ.ย. และในวันที่ ๓ มิ.ย.ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ พศ.จะจัดให้มีการตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้า และการแสดงธรรมจากพระนักเทศน์ชื่อดัง ที่ลานธรรมสวนตาล พุทธมณฑล จ.นครปฐมด้วย"

 

>>>แถลงข่าวงานวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘
>>>รายละเอียดข้อมูลกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘
>>>รายละเอียดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ๒๕๖๖ ที่พุทธมณฑล

>>>ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสำคัญ'วันวิสาขบูชา' ๒๕๖๖ ที่วัดประยูรฯ

 ข่าว : พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผจล. วัดประยุรวงศาวาส
วีดิทัศน์ : สมหมาย สุภาษิต และทีมงาน MCU TV
ภาพ : น.ส.พ.ธรรมนำโลก ธีระ เลิบไธสง
เนื้อหาข่าว : เดลินิวส์ ออนไลน์วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>6 ไฮไลต์ที่ต้องปักหมุดเที่ยว (ตามรอยบุพเพสันนิวาส ตอนที่ ๑)
>>>บุพเพสันนิวาส ๒” ที่เปิดตัวแรงสุด ๆ (ตามรอยบุพเพสันนิวาส ตอนที่ ๒)
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๕
>>>พิธีสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครบ ๑๙๔ ปี
>>>พิธีทอดกฐินพระราชทาน วัดประยุรวงศาวาส ประจำปี ๒๕๖๔
>>>ประเพณีลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๔
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ร่วมงานแถลงข่าว“River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย”ครั้งที่ ๖
>>>๕ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘ 
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘ วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี 
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗ 
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก 
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก" 
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO 
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 | อ่าน 1077
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา "วันมาฆบูชา" วันแห่งความรักความเมตตาของชาวโลก ปี ๒๕๖๗
พิธีเวียนเทียนและฟังพระธรรมเทศนา ๒ ธรรมาสน์ ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา"วันมาฆบูชา" ปี ๒๕๖๗ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน29)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักไตรสิกขากับการศึกษาสถานศึกษา' ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา ปี ๒๕๖๗
ในโครงการพัฒนาผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธตามหลักไตรสิกขา กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียนสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ปี ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน41)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สักกัจจเทศนากถา' ว่าด้วยการแสดงธรรมด้วยความเคารพ ในวันมาฆบูชา (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ปี ๒๕๖๗ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันมาฆบูชา ปี ๒๕๖๗ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน44)
24/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ที่อาคารรัฐสภา
งานสัมมนาเรื่อง 'เปลี่ยนการศึกษาไทย พลิกโฉมใหม่ให้ประเทศ' จัดโดยคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 - 2 ชั้น B 1 อาคารรัฐสภา (เปิดอ่าน133)
20/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' แก่พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต
พระธรรมทูตหลักสูตรประกาศนียบัตร รุ่นที่ ๑ และนิสิตปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระธรรมทูต วิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน126)
19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ทำดีอย่างไรให้ได้ดี' พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด
พิธีทำบุญรับสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ และในโอกาสคุณวินดา ไชยนุวัติ เข้ารับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด (เปิดอ่าน109)
19/2/2567
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถา เรื่อง 'ประวัติศาสตร์มีไว้เตือนใจคน' เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗
วันครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียนศรีประจันต์ 'เมธีประมุข' และวันบูรพาจารย์ ๖๗ ปี ''เมธีประมุข'' ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ (เปิดอ่าน159)
17/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี' แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ.๒๕๖๗
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๕ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน158)
15/2/2567
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปฏิสังขานพลกถา' ว่าด้วยกำลังแห่งการพิจารณา ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒) เป็นพระธรรมเทศนาแสดงกัณฑ์ที่ ๐๖ ปี ๒๕๖๗
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๒ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน683)
9/2/2567
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'จริยธรรมกับการบริหารประเทศ' แก่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ และผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๗ (ปปร.๒๗)
หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๗ (ปปร.๒๗) ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน332)
7/2/2567
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 58 คน
วันนี้ 171 คน
เมื่อวานนี้ 791 คน
เดือนนี้ 27,986 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,546,737 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob