แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษ 'Global Crisis and spiritual Solutions' ในงาน International Forum on Global Faith and Culture ปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุม Suntec Singapore


วัดประยุรวงศาวาส|กิจกรรมงานวัด'๖๖
>>>สวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ ต้อนรับปีใหม่ รับความเป็นสิริมงคล ๒๕๖๖
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลงาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ''
>>>พิธีเปิดงาน ''สมโภชพระอาราม ๑๙๕ ปี วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร''
>>>พิธีเวียนเทียน 'วันมาฆบูชา' ปี ๒๕๖๖
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๖
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์'
>>>ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์/การประชุมผู้บริหารและบุคลากรฯ
>>>พระพรหมโมลี/การประชุมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่บุรพาจารย์ในสำนัก
>>>เครื่องสักการะพระราชทาน อายุวัฒนมงคล ๖๘ พระพรหมบัณฑิต
>>>พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต
>>>พิธีรับการถวายทุนการศึกษาจากเจ้าภาพทุน และมอบทุนการศึกษา
>>>[ปาฐกถา] ๐๘๒ 'วิถีคนรักเรียน'
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๘๓ 'ปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา'

[ไตรมาสที่ ๓]|คณะสงฆ์|วัดประยูรฯ|พระธรรมเทศนา'๖๖|พระพรหมบัณฑิต
>>>[บรรยาย] ๐๕๓ 'คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักบริหาร'
>>>[บรรยาย] ๐๕๔ “'การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน'
>>>[พิธีปฐมนิเทศ] โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓
>>>[บรรยาย] ๐๕๕ 'ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์' ครั้งที่ ๑
>>>[บรรยาย] ๐๕๖ 'ทิศทางการศึกษาพระปริยัติธรรม'
>>>[ปาฐกถา] ๐๕๗ 'ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย'
>>>[สาระน่ารู้ ตอนที่ ๑] ๐๕๘ 'เทศน์ดีต้องมีปฏิภาณ'
>>>[บรรยาย] ๐๕๙ 'แถมวิจิตรอลังการด้านภาษา อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา' ครั้งที่ ๒
>>>[เปิดโครงการ] ประชุมสัมมนาพระปริยัตินิเทศก์และผู้เกี่ยวข้อง ปี ๒๕๖๖
>>>[บรรยาย] ๐๖๐ 'การขับเคลื่อนคุณภาพ การจัดการศึกษาด้วยปริยัตินิเทศก์'
>>>[บรรยาย] ๐๖๑ 'การยกระดับคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม'
>>>[บรรยาย] ๐๖๒ 'จินตนาการกับการเทศน์' ครั้งที่ ๓
>>>[สาระน่ารู้ ตอนที่ ๒] ๐๖๓ 'วิภัชชวาท การพูดแยกแยะจำแนกแจกแจง
>>>[บรรยาย] ๐๖๔ 'พุทธจิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอนในยุค AI'
>>>[บรรยาย] ๐๖๕ 'หลักธรรมการพัฒนาตนเอง'
>>>[บรรยาย] ๐๖๖ 'คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร'
>>>[บรรยาย] ๐๖๗ 'หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา'
>>>[ปาฐกถา] 002?'Buddhadhamma: Insights from Asian and Global Perspectives'
>>>[ธรรมกถา] ๐๖๘ 'เจ้าคุณวิชิต : ตำนานชีวิตที่ควรจดจำ'
>>>[สาระน่ารู้ ตอนที่ ๓] ๐๖๙ 'การประกันคุณภาพพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง'
>>>[พิธีปัจฉิมนิเทศ] โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓
>>>[รับการถวาย] เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปี ๒๕๖๖
>>>[รับการถวาย] พระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์ ๑ หน้าตักว้าง ๖๐ นิ้ว
>>>[ประธาน] สดับพระธรรมเทศนา เวียนเทียน และเจริญจิตตภาวนา
>>>[ธรรมกถา] ๐๗๐ 'ยกเครื่องเรื่ององค์กรการบริหารงานของวัด'
>>>[ปาฐกถา] 003 'Artificial Intelligence (AI) and Quantum...'
>>>[บรรยาย] ๐๗๑ 'สามีจิกรรมกับสามัคคีธรรมทางพระพุทธศาสนา'
>>>[ต้อนรับ] นายฮุชัยน์ บรอฮีม ทาร์ฮาร์ เลขาธิการ OIC
>>>[บรรยาย] ๐๗๒ 'ทางสู่ความสำเร็จของนักเทศน์'
>>>[บรรยาย] 004 'Come to Learn and Leave to Serve'
>>>[ต้อนรับ] คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพ
>>>[บรรยาย] ๐๗๓ 'ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์' รุ่นที่ ๒
>>>[บรรยาย] ๐๗๔ 'พุทธนวัตกรรม : แนวคิดและการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย'
>>>[สัมภาษณ์] ๐๗๕ 'ความเจริญรุ่งเรืองของวัดประยุรวงศาวาส หลังจากได้รับรางวัลยูเนสโก'
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๗๖ 'เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในการเผยแผ่'
>>>[ประชุม] คณะกรรมการ ยกร่าง...ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘
>>>[บรรยาย] ๐๗๗ 'วิเคราะห์ธรรมตามแนวอรรถกถา'
>>>[แนะแนว] กรอบแนวคิดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว
>>>[บรรยาย] ๐๗๘ 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนา'
>>>[บรรยาย] ๐๗๙ 'หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี'
>>>[ประชุม] คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๖
>>>[ประชุม] คณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
>>>[ประชุม] ผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖
>>>[ปาฐกถา] ๐๘๐ '136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม'
>>>[บรรยาย] ๐๘๑ 'การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก'
>>>[ประชุม] สัมมนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วประเทศ ปี ๒๕๖๖
>>>[ปาฐกถา] ๐๘๒ 'วิถีคนรักเรียน'
>>>[สัมโมทนียกถา] ๐๘๓ 'ปณิธานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา'
>>>[บรรยาย] ๐๘๔ 'สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านของประชาชน'
>>>[ร่วมพิธี ] ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
>>>[บรรยาย] ๐๘๕ 'พุทธธรรม Soft power'
>>>[บรรยาย] ๐๘๖ 'คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น'
>>>[Keynote Speech] 005 'Global Crisis and spiritual Solutions'

 

          วันเสาร์ที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุม Suntec Singapore พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปาฐกถาพิเศษ (Keynote Speech) เรื่อง *****['Global Crisis and spiritual Solutions'] เพื่อเสนอแนวทางในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ของโลก มุ่งให้ผู้นำศาสนานำเสนอหลักการทางศาสนา กับการนำลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ได้รับอาราธนาจาก ดร.ที ธัมมรัตนะ (Most Ven. Dr.T. Dhammaratana) รองประธานสมาคมวิสาขบูชาโลกฯ ในฐานะผู้จัดงาน International Forum on Global Faith and Culture

 

คลิกฟังเสียง / ดาวน์โหลดเสียงKeynote Speech
>>>เรื่อง 'Global Crisis and spiritual Solutions'


คลิกชม / ดาวน์โหลดวีดิทัศน์ Keynote Speech
>>>เรื่อง 'Global Crisis and spiritual Solutions'


ข่าว : พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ ผจล. วัดประยุรวงศาวาส
วีดิทัศน์ : พระมหาสุรชัย สุรทสฺสี ผจล. วัดประยุรวงศาวาส
บันทึกวีดิทัศน์ : พระโสภณวชิรวาที ผจล.วัดประยุรวงศาวาส
ภาพ : Hansa Dhammahaso


วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๕ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>6 ไฮไลต์ที่ต้องปักหมุดเที่ยว (ตามรอยบุพเพสันนิวาส ตอนที่ ๑)
>>>บุพเพสันนิวาส ๒? ที่เปิดตัวแรงสุด ๆ (ตามรอยบุพเพสันนิวาส ตอนที่ ๒)
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๕
>>>พิธีสมโภชวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ครบ ๑๙๔ ปี
>>>พิธีทอดกฐินพระราชทาน วัดประยุรวงศาวาส ประจำปี ๒๕๖๔
>>>ประเพณีลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๔
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทงประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญร่วมทำบุญกฐินพระราชทานวัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๓
>>>พิธีบำเพ็ญกุศลตักบาตรเทโวโรหณะ วัดประยูรฯ ปี ๒๕๖๓
>>>ร่วมงานแถลงข่าว?River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย?ครั้งที่ ๖
>>>๕ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมงานสมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๒ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๒ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓
>>>ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๒
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๒
>>>สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดอาคาร "สิริภักดีธรรม"
>>>ขอเชิญร่วมงานส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๑ วิถีไทยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒ วิถีพุทธ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๑ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์'วัดประยุรวงศาวาส ปี ๒๕๖๑
>>>แถลงข่าวการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๑ Water Festival 2018
>>>๓ สมเด็จพระราชาคณะ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์งานสมโภชวัดประยูรฯ ๑๙๐ ปี
>>>เปิดงานสมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ อย่างอลังการ สืบสานวัฒนธรรมไทย
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน "สมโภช ๑๙๐ ปี วัดประยูรฯ" ฝั่งธน กรุงเทพฯ
>>>งาน"วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ๑๘๙ ปี"
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน"สมโภช ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ"ปี ๒๕๕๙
>>>สมโภชพระอาราม ๑๘๘ ปี วัดประยูรฯ พ.ศ.๒๕๕๙
>>>๑๕ เมษายน"วันปีใหม่ วันเถลิงศก"วัดประยูรฯ ปี ๒๕๕๘
>>>ขอเชิญเที่ยวงาน'ประเพณีสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘
>>>WaterFestival ล่องเรือฟรี ๗ ท่าน้ำ วัดประยูร ฯ ๒๕๕๘
>>>เที่ยวงานเทศกาลสงกรานต์ วัดประยูรฯ ๒๕๕๘?
>>>เที่ยวสงกรานต์ ๒๕๕๘?วัดประยุรวงศาวาส
>>>ขอเชิญเที่ยวงานฉลองวัด"ประยูรฯวัดรั้วเหล็ก"๑๘๗ ปี?
>>>รวมภาพบรรยากาศ งานฉลองรางวัลยูเนสโก ๒๕๕๗?
>>>เจดีย์วัดประยุรวงศาวาสฯ มรดกทางวัฒนธรรม
>>>เจดีย์มีแกนกลางแบบอยุธยาได้รับรางวัลที่ ๑ จากยูเนสโก
>>>"เจดีย์พระประธาน"วัดประยูรฯ ชนะเลิศอนุรักษ์
>>>'เจดีย์พระประธาน' วัดประยูรฯ ชนะเลิศจากยูเนสโก?
>>>Award of Excellence
>>>วัดประยุรวงศาวาสฯ คว้ารางวัล "ยูเนสโก"?
>>>"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO?
>>>พระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาส
>>>มส. มอบของยังชีพแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนจอมทอง


 


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (280 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (280 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (280 kb)

เขียนเมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2566 | อ่าน 256
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต และคณะผู้เข้าประชุมนานาชาติ ได้เข้าเยี่ยมชมวัดมหาราชฐานสุทธาวาส หรือ วัดไทลื้อ วัดสำคัญของพระพุทธศาสนาเถรวาท อายุ ๑,๔๐๐ ปี เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน17)
3/12/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'วัฒนธรรมทางพุทธศาสนาสู่เป้าหมายของสันติภาพที่ยั่งยืน' ในการประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน (เปิดอ่าน114)
2/12/2566
พระพรหมบัณฑิต ได้รับการต้อนรับจากผู้นำศาสนา และได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสันติภาพ ล้านช้าง-แม่โขง ที่วัดป่าเจ สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
การประชุมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคลานช้าง - แม่โขง ณ เมืองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ ๑ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน184)
1/12/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน และกล่าวธรรมกถา เรื่อง 'พุทธบาทบูชาจากแดนไกล' พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยประทีปเทียนหอม วัดประยูรฯ เนื่องในเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖
พิธีบูชาพระบรมสารีริกธาตุ และลอยประทีปเทียนหอม เนื่องในเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน159)
27/11/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ ณ บริเวณงาน วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา และลอยประทีปเทียนหอม เนื่องในเทศกาลสำคัญวันลอยกระทงประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน188)
27/11/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปฏิสังเวทิตากถา' ว่าด้วยความเข้าใจแจ่มแจ้ง ในวันแห่งเทศกาลประเพณีวันลอยกระทง (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒) วันแห่งเทศกาลประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน99)
27/11/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิด และบรรยาย เรื่อง 'การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคเปลี่ยนผ่านของสังคมดิจิทัล Digital Disruption' ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ''การพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่วิถีใหม่และวิถีถัดไป'' รุ่นที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดหงส์รัตนาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน110)
25/11/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวชาวสิงค์โปร์ ในโอกาสที่ได้มาเยี่ยมชมวัดประยุรวงศาวาส
คณะนักท่องเที่ยวชาวสิงค์โปร์ เยี่ยมชมวัดประยุรวงศาวาส และรับฟังการบรรยายข้อมูลสถานที่เยี่ยมชมภายในวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน117)
20/11/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักเรียนวัดประยุรวงศาวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (เปิดอ่าน156)
16/11/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์พระประยูรภัณฑาคาร และพระบรมธาตุมหาเจดีย์ แก่พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก และข้าราชการระดับสูง กองทัพบก
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานนำถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน144)
16/11/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 81 คน
วันนี้ 702 คน
เมื่อวานนี้ 1,120 คน
เดือนนี้ 5,644 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,619 คน
ทั้งหมด 2,458,665 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob