แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-08-26-SpkSDAvenue2563-08-26-พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี' วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO

          เป็นเรื่องน่ายินดีของคนไทย จากการที่เจดีย์พระประธาน วัดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ วัดประยุรฯ รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปรซิฟิค ประจำปี ๒๕๕๖ เราไปดูกันครับว่าทำไม พระบรมธาตุมหาเจีดีย์องค์นี้ถึงคว้ารางวัลอันทรงเกีรยตินี้มาครอง

คลิกลิงค์
http://www.nationchannel.com/main/news/social/20130907/378383461/
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (204 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (204 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (204 kb)

เขียนเมื่อ 11 กันยายน 2556 | อ่าน 6637
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต ร่วมแถลงข่าว "ออกพรรษา ปวารณาตน สร้างกุศลกฐินกาล" ในเทศกาลวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว และทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
งานประชาสัมพันธ์ส่งเสริมกิจกรรมงานด้านพระพุทธศาสนา และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปได้บำเพ็ญกุศล ทำบุญสร้างบารมี ในเทศกาลวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว และทอดกฐิน ประจำปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน104)
30/9/2563
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง “พุทธปรัชญาในศตวรรษที่ ๒๑” ให้แก่นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๓๓ บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ณ วัดประยูรฯ
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ปริญญาโท สาขาวิชาพระพุทธศาสนา รุ่นที่ ๓๓ บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ เข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง “พุทธปรัชญาในศตวรรษที่ ๒๑” โดยพระพรหมบัณฑิต ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (เปิดอ่าน323)
26/9/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นตรี ในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๓ ของคณะสงฆ์เขตธนบุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนส่งเสริมพระพุทธศาสนา วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน137)
26/9/2563
พระพรหมบัณฑิต เข้าประชุมชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ตึกบัญชาการ ๑ ทำเนียบรัฐบาล
การประชุมคณะกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสบรมราชาภิเษก ณ ทำเนียบรัฐบาล (เปิดอ่าน142)
25/9/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ หอประชุม อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กทม.
การประชุมคณะกรรมการยกร่าง ปรับปรุง ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน177)
23/9/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง 'แนวทางการประยุกต์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา : Anti - Corruption Education' จัดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำรายละเอียดในการดำเนินงาน ของคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านทุจริต โดยประยุกต์หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนากับหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (เปิดอ่าน367)
22/9/2563
พระพรหมบัณฑิต ร่วมงานแถลงข่าว “River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ ๖ ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” ณ ชั้น ๓ หอประชุม อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
“River Festival 2020 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย” ครั้งที่ ๖ ภายใต้แนวคิด “รื่นเริง แสงศิลป์” มีกำหนดการจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในงานนักท่องเที่ยวจะได้ไหว้พระ ทำบุญ ร่วมกิจกรรมเทศกาลประเพณีลอยกระทง ลอยประทีปเทียนหอม ชมการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆ (เปิดอ่าน220)
21/9/2563
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาพิเศษเรื่อง 'พุทธพันกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมนววิถี' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในงานประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ เชียงใหม่
งานประชุมวิชาการทางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ (เปิดอ่าน1067)
19/9/2563
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดให้ผู้แทนพระองค์ อัญเชิญผ้าไตร พุ่มดอกไม้ และน้ำสรงพระราชทาน ถวายพระพรหมบัณฑิต ในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพฯ
งานบำเพ็ญกุศล'อายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระพรหมบัณฑิต' ปี ๒๕๖๓ พิธีทำบุญอุทิศให้แก่บุรพาจารย์ ผู้มีคุณูปการต่อวัด และญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ ณ ศาลาการเปรียญ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน615)
16/9/2563
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับพลเรือโท ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะ ที่เข้าถวายสักการะและขอพรความเป็นสรรพสิริมงคล ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พลเรือโท ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ และคณะเข้าถวายสักการะพระพรหมบัณฑิต และขอพรความเป็นสรรพสิริมงคล ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน470)
14/9/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 47 คน
วันนี้ 711 คน
เมื่อวานนี้ 642 คน
เดือนนี้ 22,141 คน
เดือนที่ผ่านมา 22,893 คน
ทั้งหมด 1,646,249 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob