แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-01-03-PreventionCOVID-1906ระเบียบวิธีปฏิบัติการป้องกันโรคระบาดโคโรนา (COVID-19) วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

"วัดประยุรวงศาวาส" ในสายตา UNESCO

          เป็นเรื่องน่ายินดีของคนไทย จากการที่เจดีย์พระประธาน วัดวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ วัดประยุรฯ รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับ ๑ จากองค์การยูเนสโก รางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียและแปรซิฟิค ประจำปี ๒๕๕๖ เราไปดูกันครับว่าทำไม พระบรมธาตุมหาเจีดีย์องค์นี้ถึงคว้ารางวัลอันทรงเกีรยตินี้มาครอง

คลิกลิงค์
http://www.nationchannel.com/main/news/social/20130907/378383461/
 

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (208 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (208 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (208 kb)

เขียนเมื่อ 11 กันยายน พ.ศ. 2556 | อ่าน 6751
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถออนไลน์ เรื่อง 'อัตตเปมกถา' ว่าด้วยความรักตน แก่ภิกษุ-สามเณร, คณะอุบาสก-อุบาสิกา, ข้าราชการสำนักเทศกิจ และสาธุชน ณ วัดประยูรฯ กทม.
นายขจิตพันธ์ สุวรรณสิริภักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษานารี ถวายสักการะพระพรหมบัณฑิต เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน471)
13/1/2564
พระพรหมบัณฑิต สนทนาธรรมกับผู้บริหารบริษัทซีพีออลล์จำกัด (มหาชน) และบรรยายธรรมในรายการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ผ่านสื่อออนไลน์ ณ อาคารซีพีทาวเวอร์สำนักงานใหญ่ ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร
สื่อออนไลน์ รายการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ ณ อาคารซีพี ทาวเวอร์ (CP Tower) ชั้น 11 ถนนสีลม กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน309)
11/1/2564
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหารจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในโอกาสได้เข้าถวายสักการะ และขอพรในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เข้าถวายสักการะในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ แด่พระพรหมบัณฑิต ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน630)
4/1/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานสวดมนต์และกล่าวธรรมกถา เรื่อง 'อธิษฐานขอพรพระรับปีใหม่' ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ สไตส์นิวนอร์มอล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดรอบสอง
สวดมนต์ข้ามปี วิถีออนไลน์ สไตส์นิวนอร์มอล รับความเป็นสิริมงคลแห่งปีใหม่ ปี ๒๕๖๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ (เปิดอ่าน681)
1/1/2564
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอุปถัมภ์โครงการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต เป็นประธานอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษ
คำสั่งแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานคณะอนุกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจจัดทำพระไตรปิฎกฉบับภาษาอังกฤษให้แล้วเสร็จเพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสบรมราชาภิเษก (เปิดอ่าน727)
18/12/2563
พระพรหมบัณฑิต ตรวจเยี่ยมโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานและบรรยาย เรื่อง'กรรมฐานกับความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)' แก่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ ณ มหาจุฬาอาศรม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ ๑ - ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๓ ณ มหาจุฬาอาศรม ตำบลพญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (เปิดอ่าน1026)
16/12/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถเรื่อง'อโมฆชีวิตกถา'ว่าด้วยชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ แก่ภิกษุ-สามเณร,คณะอุบาสก-อุบาสิกา,คณะครู/นักเรียน ร.ร.แสงอรุณ,ร.ร.(ส.ว.ย.) และสาธุชน ณ วัดประยูรฯ กทม.
คณะครู / นักเรียนโรงเรียนแสงอรุณ ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาในโครงการ 'จาริกวัด-จารึกธรรม' ภายในวัดประยุรวงศาวาส และรับฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง 'อโมฆชีวิตกถา' ว่าด้วยชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ ที่แสดงโดย พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน1019)
14/12/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สัปปุริสกถา' ว่าด้วยคนดี ในการบำเพ็ญกุศลเนื่องในพิธีพระทานเพลิงศพพระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม) ณ วัดป้อมแก้ว อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีการบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิงศพพระครูประโชติธรรมวิจิตร (หลวงพ่อเพิ่ม อตฺตทีโป) อดีตเจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางไทร ณ วัดป้อมแก้ว อยุธยา (เปิดอ่าน1071)
13/12/2563
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสุวัตถิธรรมกถา เรื่อง 'ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนย่านกะดีจีน' แก่คณะสถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ (องค์กรเอกชน) ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
สถาบันศึกษายุทธศาสตร์ความมั่นคงของชาติ (องค์กรเอกชน) พร้อมด้วยคณะถวายสักการะพระพรหมบัณฑิต รับฟังธรรมะ และเข้าชมสถานที่สำคัญของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน949)
12/12/2563
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมปสาทนียกถาเรื่อง 'บัณฑิตระดับดุษฎีต้องมีสามภาพ' ในพิธีทำบุญฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา
พิธีทำบุญฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธและสาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน1063)
11/12/2563
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 59 คน
วันนี้ 407 คน
เมื่อวานนี้ 546 คน
เดือนนี้ 10,455 คน
เดือนที่ผ่านมา 15,590 คน
ทั้งหมด 1,714,827 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob