แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

ป้องทุจริตสอบนักธรรม! กองธรรมสนามหลวงส่งข้อสอบทางเน็ต พร้อมตั้งอธิการบดี 'มจร' เป็นที่ปรึกษา

            เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน สมเด็จพระวันรัต แม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานในพิธีมอบคำสั่งมหาเถรสมาคมแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวงและคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเป็นประธานเปิดการประชุมเลขานุการและผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ สำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  ณ ศาลาอบรมสงฆ์วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยนายพนม ศรศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวรายนามผู้เข้ารับคำสั่งมติมหาถเรสมาคม ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ประชุมพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การสนองงานคณะสงฆ์ด้านการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เป็นไปตามประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและบาลี พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งประกาศมหาเถรสมาคมฉบับดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งคณะที่ปรึกษาแม่กองธรรมสนามหลวง จำนวน ๑๔ รูป และคณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง จำนวน ๓๗ รูป รวม ๕๑ รูป โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษา ซึ่งพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้รับคำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา และพระราชวรมุนี คณบดีคณะพุทธศาสตร์ รองเจ้าคณะภาค ๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะผู้บริหารแม่กองธรรมสนามหลวงด้วยเช่นกัน

              จากนั้นพระพรหมมุนี เลขาแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวถวายรายงานพอสังเขปดังนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นหน่วยงานของคณะสงฆ์ ในสังกัดมหาเถรสมาคมปฏิบัติสนองงานคณะสงฆ์ตามมติมหาเถรสมาคม และมีหน้าที่รับผิดชอบงานบริหารการศึกษานักธรรมและธรรมศึกษาของคณะสงฆ์ ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ และฝ่ายสถิติได้ปรับปรุงบัญชี ศ. ต่างๆอเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงานยิ่งขึ้น เพื่อให้สำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับทราบวิธีการและขั้นตอนในการรับข้อสอบธรรมสนามหลวงผ่านระบบอินเตอร์ และมีความเข้าใจในการใช้บัญชี ศ. ต่างๆ จักทำให้การดำเนินการจัดสอบธรรมสนามหลวง ของสำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นไปตามกฎกระทรวงและพระราชบัญยัติการศึกษาแห่งชาติและให้บรรลุตามวัถุประสงค์ที่ดีงามของคณะสงฆ์สืบไป

              สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงจึงได้จัดประชุมขึ้น โดยนิมนต์เลขานุการเจ้าคณะภาค เลขานุการและผู้ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ สำนักเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เข้าร่วมประชุม และมีรูปแบบการประชุม คือ คณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงบรรยายพิเศษ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าหน้าที่บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อธิบายขั้นตอนและวิธีรับข้อสอบธรรมสนามหลวงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และการใช้บัญชี ศ. ต่างๆ ที่ปรับปรุงใหม่พร้อมทั้งสาธิตการรับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต และเปิดโอกาสให้มีการซักถามปัญหาและรับฟังข้อคิดเห็นจากเลขานุการเพื่อทำความเข้าใจให้ถูกต้องร่วมกัน อันจักทำให้การสนองงานด้านการศึกษาของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๖


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (220 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (220 kb)

เขียนเมื่อ 13 กันยายน พ.ศ. 2556 | อ่าน 3651
เขียนโดย วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๔
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก'] แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน489)
14/6/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ทักไขยกถา' ว่าด้วยทักษะชีวิต ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน807)
9/6/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา'] แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน828)
6/6/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Aniccatakatha (อนิจจตากถา) ว่าด้วยความไม่เที่ยง Impermanence ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr.ANDRII BESHTA) ณ วัดเทพศิรินทราวาส
งานพระราชทานเพลิงศพ นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr.ANDRII BESHTA) อายุ ๔๕ ปี เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้องปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1181)
5/6/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่'] แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน1007)
29/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'โลกติกิจฉกกถา' ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก ในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1314)
26/5/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย 'ประวัติความเป็นมาของวิสาขบูชาโลก' เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งไปร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานสหประชาชาติ ที่กรุงนิวยอร์ค
วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ชาวโลกยึดเอา "วันวิสาขบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน (เปิดอ่าน1230)
21/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'พุทธานุสาสนีกถา' ว่าด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี
งานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระเอก ณ วัดเขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เปิดอ่าน1257)
17/5/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 'รตนสูตร' เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ ตามมติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศอัญเชิญบทรตนสูตรเจริญพระพุทธมนต์
มติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ และความเป็นสิริมงคล (เปิดอ่าน1235)
11/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ปฏิกัจจกรณกถา' ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1360)
11/5/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 65 คน
วันนี้ 313 คน
เมื่อวานนี้ 441 คน
เดือนนี้ 11,302 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,163 คน
ทั้งหมด 1,795,753 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob