แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-06-09-SpkDM14HolyDayทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


              ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำโดยผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้อง

              ทั้งนี้จะได้จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตามระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เสนอต่อมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รายงานผลการประเมินแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (๓.๖๓ จากระดับคะแนน ๕)

องค์ประกอบที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (ระดับ ๔.๗๕ คะแนน)
การบริการวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่มีผลการดำเนินการในระดับดี มี ๓ องค์ประกอบได้แก่
    องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ (๔.๐๐ )
    องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (๔.๓๓ คะแนน)  
    องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ (๓.๕๓ คะแนน)

องค์ประกอบที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มี ๕ องค์ประกอบได้แก่
    องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต  (๓.๔๕ คะแนน)
    องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (๓.๕๐ คะแนน)
    องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย (๓.๒๔ คะแนน)
    องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ (๓.๐๐ คะแนน)
    องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (๓.๐๐ คะแนน)

              ผศ.ปรานี กล่าวว่า มจร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (ค ๒) มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนกลาง มี ๕ คณะวิชา และในส่วนภูมิภาคระดับวิทยาเขต ๑๐ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ๑๐ แห่ง ประเภทโครงการขยายห้องเรียน ๕ แห่ง ระดับหน่วยวิทยบริการ ๑๘ แห่ง และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมีจำนวน ๗ สถาบัน  (ในประเทศ ๑ แห่ง และต่างประเทศ ๖ แห่ง)โดยจัดในส่วนกลาง ๕ คณะวิชา

              โดยใช้หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยไปเปิดสอนในส่วนภูมิภาคทั้งระดับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนขยายโอกาส ต่างๆ  ซึ่งจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรในพื้นที่เหล่านั้นแยกต่างหากกับอาจารย์ประจำในส่วนกลาง  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด ๒๑ หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๒ หลักสูตร ปริญญาเอก ๖ หลักสูตร มีอาจารย์ประจำรวมทั้งสิ้น ๘๐๓ คน มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๐  คน

              ผศ.ปราณี กล่าวอีกว่า มจร มีจุดเด่นประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำสูง มีทิศทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี แสดงถึงศักยภาพในการนำองค์กรไปสู่เวทีระดับนานาชาติ สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสวยงาม แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย และสถาปัตยกรรมดีเด่น มีสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศเงียบ สงบ เหมาะกับการเป็นสถานศึกษา มีกิจกรรมด้านพุทธศาสนาที่หลากหลายและดำเนินการเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน และมีบุคลากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

              ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดให้นิสิตทุกคนต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยกำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานปีละ ๑๐ วันทุกปีจนสำเร็จการศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท ตลอดหลักสูตร ๓๐ วัน นิสิตระดับปริญญาเอก ตลอดหลักสูตร ๔๕ วัน ถือว่าเป็นการสร้างแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบัณฑิต เพื่อเป็นคนดีของสังคมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม

              "มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการจนทำให้บรรลุตามปณิธานที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ "ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์" การดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดว่า มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง" ผศ.ปราณี กล่าว

              ด้านพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร  กล่าวว่า  มจร เกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาคณะสงฆ์และความต้องการของคณะสงฆ์ ได้ก่อตั้งวิทยาเขตขึ้นหลายแห่งก่อนจะมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่มีเครือข่ายมากมีความเติบโตแบบก้าวกระโดด มีการพัฒนาที่รวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติและองค์กรทางพระพุทธศาสนานานาชาติ

              "ในเชิงนโยบายการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา รัฐบาลและคณะสงฆ์ต้องการให้มีเอกภาพ โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรเพื่อป้องกันการตีความพระไตรปิฎกและพระธรรมวินัยที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการจัดการศึกษาของ มจร นี้" อธิการบดี มจร  กล่าว


๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (220 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (220 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (220 kb)

เขียนเมื่อ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 | อ่าน 2618
เขียนโดย พระมหาสุรชัย สุรทสฺสี

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๔
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก : การเผยแผ่เชิงรุก'] แก่ผู้เข้าอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๔ (เปิดอ่าน489)
14/6/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ทักไขยกถา' ว่าด้วยทักษะชีวิต ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน807)
9/6/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['พุทธนวัตกรรมทางการศึกษา'] แก่นิสิตหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน827)
6/6/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเป็นภาษาอังกฤษเรื่อง Aniccatakatha (อนิจจตากถา) ว่าด้วยความไม่เที่ยง Impermanence ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr.ANDRII BESHTA) ณ วัดเทพศิรินทราวาส
งานพระราชทานเพลิงศพ นายอันดรีย์ เบชตา (H.E. Mr.ANDRII BESHTA) อายุ ๔๕ ปี เอกอัครราชทูตยูเครนประจำประเทศไทย ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้องปราบศรัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1181)
5/6/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่' ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ มหาจุฬาฯ
การผ่านระบบออนไลน์ Zoom ['การบูรณาการพุทธศาสตร์กับศาสตร์สมัยใหม่'] แก่นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน1007)
29/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'โลกติกิจฉกกถา' ว่าด้วยแพทย์ของชาวโลก ในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๔ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1314)
26/5/2564
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย 'ประวัติความเป็นมาของวิสาขบูชาโลก' เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อส่งไปร่วมงานวิสาขบูชาโลกที่สำนักงานสหประชาชาติ ที่กรุงนิวยอร์ค
วันวิสาขบูชาปีนี้ ตรงกับวันพุธที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ชาวโลกยึดเอา "วันวิสาขบูชา" เป็นวันที่ระลึกถึงวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน (เปิดอ่าน1230)
21/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'พุทธานุสาสนีกถา' ว่าด้วยคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี
งานบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพ พระครูปริยัติสุทธิศาสก์ (นิ่ม ยสวฑฺฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขาพระเอก ณ วัดเขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (เปิดอ่าน1257)
17/5/2564
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ 'รตนสูตร' เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ ตามมติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศอัญเชิญบทรตนสูตรเจริญพระพุทธมนต์
มติของมหาเถรสมาคม กำหนดให้วัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ อัญเชิญบทรตนสูตรมาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการสู้ภัยโควิด-๑๙ และความเป็นสิริมงคล (เปิดอ่าน1234)
11/5/2564
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถผ่านทางโซเชียลมีเดีย เรื่อง 'ปฏิกัจจกรณกถา' ว่าด้วยการจัดลำดับความสำคัญ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๖) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ระบาดรอบสาม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1360)
11/5/2564
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 60 คน
วันนี้ 301 คน
เมื่อวานนี้ 441 คน
เดือนนี้ 11,290 คน
เดือนที่ผ่านมา 18,163 คน
ทั้งหมด 1,795,741 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob