แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
 

ผลการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


              ๒๖ กันยายน ๒๕๕๖ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ ก.ย. ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นำโดยผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) โดยตรวจหลักฐานและสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้ใช้บัณฑิตและผู้เกี่ยวข้อง

              ทั้งนี้จะได้จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพตามระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เสนอต่อมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้รายงานผลการประเมินแก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย โดยมีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  ในภาพรวมอยู่ในระดับดี (๓.๖๓ จากระดับคะแนน ๕)

องค์ประกอบที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก (ระดับ ๔.๗๕ คะแนน)
การบริการวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่มีผลการดำเนินการในระดับดี มี ๓ องค์ประกอบได้แก่
    องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ (๔.๐๐ )
    องค์ประกอบที่ ๖ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (๔.๓๓ คะแนน)  
    องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ (๓.๕๓ คะแนน)

องค์ประกอบที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มี ๕ องค์ประกอบได้แก่
    องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต  (๓.๔๕ คะแนน)
    องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (๓.๕๐ คะแนน)
    องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย (๓.๒๔ คะแนน)
    องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ (๓.๐๐ คะแนน)
    องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (๓.๐๐ คะแนน)

              ผศ.ปรานี กล่าวว่า มจร เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ จัดอยู่ในมหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี (ค ๒) มีการจัดการเรียนการสอนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนกลาง มี ๕ คณะวิชา และในส่วนภูมิภาคระดับวิทยาเขต ๑๐ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ๑๐ แห่ง ประเภทโครงการขยายห้องเรียน ๕ แห่ง ระดับหน่วยวิทยบริการ ๑๘ แห่ง และสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมีจำนวน ๗ สถาบัน  (ในประเทศ ๑ แห่ง และต่างประเทศ ๖ แห่ง)โดยจัดในส่วนกลาง ๕ คณะวิชา

              โดยใช้หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัยไปเปิดสอนในส่วนภูมิภาคทั้งระดับวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนขยายโอกาส ต่างๆ  ซึ่งจะมีอาจารย์ประจำหลักสูตรในพื้นที่เหล่านั้นแยกต่างหากกับอาจารย์ประจำในส่วนกลาง  ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ มีหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมด ๒๑ หลักสูตร หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศนียบัตรบัณฑิต ๑ หลักสูตร ปริญญาโท ๑๒ หลักสูตร ปริญญาเอก ๖ หลักสูตร มีอาจารย์ประจำรวมทั้งสิ้น ๘๐๓ คน มีนักศึกษารวมทั้งสิ้น ๒๑,๖๐๐  คน

              ผศ.ปราณี กล่าวอีกว่า มจร มีจุดเด่นประกอบด้วยมหาวิทยาลัยมีสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดีที่มีศักยภาพ มีภาวะผู้นำสูง มีทิศทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งสภามหาวิทยาลัยและฝ่ายบริหารสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดี แสดงถึงศักยภาพในการนำองค์กรไปสู่เวทีระดับนานาชาติ สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสวยงาม แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมไทย และสถาปัตยกรรมดีเด่น มีสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ บรรยากาศเงียบ สงบ เหมาะกับการเป็นสถานศึกษา มีกิจกรรมด้านพุทธศาสนาที่หลากหลายและดำเนินการเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน และมีบุคลากรที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ชุมชน สังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ

              ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีข้อกำหนดให้นิสิตทุกคนต้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โดยกำหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานปีละ ๑๐ วันทุกปีจนสำเร็จการศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท ตลอดหลักสูตร ๓๐ วัน นิสิตระดับปริญญาเอก ตลอดหลักสูตร ๔๕ วัน ถือว่าเป็นการสร้างแนวคิดด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบัณฑิต เพื่อเป็นคนดีของสังคมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาได้อย่างเหมาะสม

              "มหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการจนทำให้บรรลุตามปณิธานที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ "ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงสำหรับพระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ์" การดำเนินการสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่กำหนดว่า มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนาระดับนานาชาติ โดยการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ให้นำไปสู่การพัฒนาจิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง" ผศ.ปราณี กล่าว

              ด้านพระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร  กล่าวว่า  มจร เกิดจากพระราชบัญญัติการศึกษาคณะสงฆ์และความต้องการของคณะสงฆ์ ได้ก่อตั้งวิทยาเขตขึ้นหลายแห่งก่อนจะมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ จึงถือเป็นมหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่มีเครือข่ายมากมีความเติบโตแบบก้าวกระโดด มีการพัฒนาที่รวดเร็วจนเป็นที่ยอมรับจากองค์กรทั้งภายในและต่างประเทศโดยเฉพาะองค์การสหประชาชาติและองค์กรทางพระพุทธศาสนานานาชาติ

              "ในเชิงนโยบายการจัดการศึกษาพระพุทธศาสนา รัฐบาลและคณะสงฆ์ต้องการให้มีเอกภาพ โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตรเพื่อป้องกันการตีความพระไตรปิฎกและพระธรรมวินัยที่คลาดเคลื่อน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและจัดการเรียนการสอนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย จึงเป็นเป้าหมายที่สำคัญในการจัดการศึกษาของ มจร นี้" อธิการบดี มจร  กล่าว


๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม1 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม2 : Download? (276 kb)
0 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม3 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม4 : Download? (276 kb)
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม5 : Download? (276 kb)

เขียนเมื่อ 26 กันยายน พ.ศ. 2556 | อ่าน 3034
เขียนโดย พระมหาสุรชัย สุรทสฺสี

 
 
 
 
   
ข่าวเด่น อื่นๆ
17/9/2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน68)
16/9/2566
16/9/2566
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่บุรพาจารย์ในสำนัก ผู้มีคุณูปการต่อวัด ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน88)
16/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก' โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (เปิดอ่าน92)
14/9/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาเรื่อง '136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม' ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย อยุธยา
''วันสถาปนา 136 ปี มหาจุฬาฯ'' ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน123)
13/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน82)
12/9/2566
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 67 คน
วันนี้ 333 คน
เมื่อวานนี้ 854 คน
เดือนนี้ 17,605 คน
เดือนที่ผ่านมา 23,158 คน
ทั้งหมด 2,379,143 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob