แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-11-27-PBD-Resolutionsมหาเถรสมาคมเห็นชอบบทพระธรรมเทศนาเรื่องพหุปการกถา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ - พระพรหมบัณฑิต

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศานาแห่งชาติ

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
บรรยายในรายวิชา
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา
 เรื่อง 'พระพุทธศาสนากับสันติภาพ']
ของโครงการหลักสูตรสันติศึกษา
ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ ๕ และระดับปริญญาโท รุ่นที่ ๘
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เขียนเมื่อ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563 | อ่าน 355
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2563 อื่นๆ

ยึดแนวทางพุทธเทศนา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู64)

การใช้อุปมาประกอบการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู165)

วิธีเทศนาสาธก - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู204)

ปฏิภาณกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู198)

นักเทศน์ปฏิภาณกับนักเทศน์ธรรมวิจัย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู257)

หลักการและวิธีการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู255)

สืบสาน รักษา ต่อยอดทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู227)

ถามกถา ว่าด้วยกำลังใจ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู257)

ลอยกระทงกตัญญูบูชาคุณของธรรมชาติ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู405)

จินตาผลกถา ว่าด้วยผลของความช่างคิด - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู338)

พระพุทธศาสนากับสันติภาพ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู356)

นโยบายเพื่อการสืบสาน รักษา ต่อยอดด้วยหลักธรรมภิบาล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู456)

สุนักขัตตกถา ว่าด้วยฤกษ์งามยามดี - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู517)

พุทธพันกิจกับความรับผิดชอบทางสังคมนววิถี - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู595)

สัปปุริสธรรมกถา พรรณนาธรรมอันเป็นคุณสมบัติของคนดี - พระครูโสภณปริยัตยานุกิจ

(เปิดดู662)

พุทธเกษตร : สู่วิถีชีวิตเพื่อความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู606)

อานิสงส์ของการรักษาศีล ๕ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู603)

พระพุทธศาสนาในสังคมโลกปัจจุบันผ่านมุมมองนักปรัชญา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู733)

วิภัชวาทีกถา ว่าด้วยผู้กล่าวจำแนกแยกแยะ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู687)

วิภัชวาทีกถา ว่าด้วยผู้กล่าวจำแนกแยกแยะ - (mcu tv-channel) - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู613)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 41 คน
วันนี้ 445 คน
เมื่อวานนี้ 730 คน
เดือนนี้ 445 คน
เดือนที่ผ่านมา 15,418 คน
ทั้งหมด 1,689,226 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob