แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2567-02-09-4PreliminaryRoyalScholarshipเปิดรับสมัครอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๔ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
คำค้น
Sucaritadhammakatha
The most venerable Prof. Dr Phra Brahmapundit (เปิดอ่าน: 9,639)
อิทธิบาทกถา ว่าด้วยอิทธิบาททำให้อายุยืน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 11,761)
สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,399)
โควิทกถา รวมเทศนาในสถานการณ์โควิด
แสดงโดย...พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.,ดร. เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน: 14,096)
ปรักกมกถา ว่าด้วยความมุ่งมั่น (ในสถานการณ์โควิด ๑๙)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,520)
พุทธิวินยกถา ว่าด้วยความรู้คู่ระเบียบวินัย (ต้านภัยโควิด ๑๙)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,647)
อนาวิลจิตตกถา ว่าด้วยใจไม่ขุ่นมัว (ในสถานการณ์โควิด)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,950)
อัตตทมกถา ว่าด้วยการปรับตัว (ในสถานการณ์โควิดระลอกที่ ๑)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,982)
กิมานันทกถา ว่าด้วยบันเทิงกันได้อย่างไร (เตรียมตัวสู้ภัยโควิด)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 17,330)
ฌานกถา ว่าด้วยการเพ่งพินิจ (ในสถานการณ์โควิดระลอกที่ ๓)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 11,651)
ทักไขยกถา ว่าด้วยทักษะชีวิต
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,695)
พระพุทธศาสนากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,902)
อจินตามยกถา ว่าด้วยความไม่ได้ดั่งใจ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,270)
สัจจกถา ว่าด้วยความจริง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,130)
จักกธรรมกถา ว่าด้วยธรรมคือวงล้อ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,621)
อัคคทานกถา ว่าด้วยทานอันเลิศ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,660)
นาถกรณธรรมกถา ว่าด้วยธรรมสร้างที่พึ่ง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,386)
อภิรติกถา ว่าด้วยความยินดีพอใจ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,891)
ปริจาคกถา ว่าด้วยความเสียสละ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,212)
สมัคคานุคหกถา ว่าด้วยการสนับสนุนผู้สามัคคี
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,349)
อัตโนคติกถา ว่าด้วยทางเดินชีวิต
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,592)
อัตตรักขกถา ว่าด้วยการรักษาตน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,482)
อุกกัฏฐกถา ว่าด้วยสถานการณ์คับขัน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,786)
อัตตเปมกถา ว่าด้วยความรักตน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,041)
พหุปการกถา ว่าด้วยความรู้รักสามัคคีมีอุปการะมาก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 14,349)
ความไม่ประมาทในการศึกษา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 15,528)
ภูมิกถา ว่าด้วยแผ่นดิน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 19,448)
ปธานกถา ว่าด้วยความเพียร
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 19,479)
ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) (ฉบับเพิ่มเติม)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 26,893)
พระธรรมเทศนากัณฑ์พิเศษ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,235)
ศาสนากับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 33,394)
บาลีศึกษาสืบต่อพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 36,310)
ธัมมัฏฐกถา ว่าด้วยผู้เที่ยงธรรม
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 36,513)
อัปปมาทกถา ว่าด้วยความไม่ประมาทในชีวิต
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 36,564)
ความรู้ควรเรียนทุกอย่าง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 37,814)
วิสาสภยกถา ว่าด้วยภัยมาจากความไว้วางใจ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 34,356)
สังคหวัตถุกถา ว่าด้วยวิธีการสงเคราะห์
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 33,029)
ธรรมกถาว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 30,705)
จิตอาสากับการพัฒนาที่ยั่งยืน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 30,941)
ปัญญาปริหารกถา ว่าด้วยการบริหารด้วยปัญญา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 34,257)
โกศลกถา ว่าด้วยความฉลาด
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 30,212)
ทหรกถา ว่าด้วยการไม่ดูหมิ่นของเล็กน้อย
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 29,257)
ธรรมดากถา ว่าด้วยธรรมดาของชีวิต
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 30,936)
อนภินิเวสกถา ว่าด้วยการไม่ยึดมั่นถือมั่น
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 25,939)
สาธุนรธรรมกถา ว่าด้วยธรรมของคนดี
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 22,713)
สังคหวัตถุกถา ว่าด้วยการสงเคราะห์
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 19,924)
ทานผลกถา ว่าด้วยผลของทาน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 18,863)
กุศโลบายในการเตรียมสอบบาลี
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 18,554)
ธรรมจรณกถา ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 18,338)
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) : พระอรรถกถาจารย์ร่วมสมัย
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 15,568)
ศาสตร์พระราชา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 16,021)
ปัญญาพาชีวิตให้พบความสุข
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 18,020)
Theravada and Mahayana Buddhism along the Silk Road
The most venerable Prof. Dr Phra Brahmapundit (เปิดอ่าน: 20,126)
COMMON BUDDHIST TEXT : CBT
The most venerable Prof. Dr Phra Brahmapundit (เปิดอ่าน: 21,263)
ปรัชญากรีก บ่อเกิดภูมิปัญญาตะวันตก
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 20,623)
มจร ๔.๐ ในยุคประเทศไทย ๔.๐
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 20,230)
Address on Vesak Day 2017 in Sri Lanka
The most venerable Prof. Dr Phra Brahmapundit (เปิดอ่าน: 17,580)
วิถีแห่งธรรมราชย์ ศาสตร์แห่งพระราชา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 17,187)
อานุภาพพระปริตร
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 15,793)
สุชีพ ปุญญานุภาพ : คนดีศรีพระพุทธศาสนา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 14,107)
มหาราชนักปฏิรูป
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,120)
สร้างฝันให้เป็นจริง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,302)
๑๐๐ วาทกรรม การบริหารการศึกษา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,288)
การควบคุมสัญชาตญาณ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,028)
ปาปณิกธัมมกถา ธรรมะของนักบริหาร
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 13,729)
หลักธรรมกับแนวคิดในการผลิตบัณฑิต
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,606)
พระธรรมเทศนา ๖๑ กัณฑ์
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 16,714)
พระธรรมเทศนา ๕๗ กัณฑ์
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 15,394)
อนุทินธรรมะ ธรรมะสำหรับ ๓๖๕ วัน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 12,183)
สุจริตธรรมกถา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 10,920)
โลกทัศน์ของชาวพุทธ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 9,710)
วิมุตติมรรค
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 8,250)
LONG-LASTING FRIENDSHIP
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 6,036)
เปลี่ยนชีวิต
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 6,341)
ก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วยพุทธธรรมและเทคโนโลยี
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 6,082)
มนุษยศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,123)
พุทธวิธี ครองรักครองเรือน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,570)
ทำความดีมีความสุข
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,436)
คุณธรรมสำหรับนักบริหาร
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,473)
กรรมและการเวียนว่ายตายเกิด
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,266)
ปรัญากรีกโบราณ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,132)
การปกครองคณะสงฆ์ไทย
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,641)
อยู่อย่างไรให้เป็นสุข
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,530)
ไตรลักษณ์ในชีวิตประจำวัน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,717)
พุทธวิธีสร้างสันติภาพ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,304)
Sartre’s Existentialism and Early Buddhism
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,087)
พุทธประวัติ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,888)
ศิลปะแห่งการเตือนตน ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๙
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,406)
ทำอย่างไรจึงเรียนเก่ง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,956)
ขอบฟ้าแห่งความรู้
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,948)
ทานานิสังสกถา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,398)
ธรรมราชา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,135)
ทำไมเรารักพระเจ้าอยู่หัว
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,277)
สมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ กับการปฏิรูปการศึกษาพระพุทธศาสนา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,521)
ธรรมะในชีวิตประจำวัน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,567)
การศึกษาเพื่อสันติสุขของสังคมไทย
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,193)
ปัญญาต้องคู่กับกรุณา จึงจะพาชาติรอด
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,210)
ปลดบ่วงชีวิต พิชิตกรรม
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,780)
ทั้งหมด 116 รายการ 1 / 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 61 คน
วันนี้ 755 คน
เมื่อวานนี้ 897 คน
เดือนนี้ 27,779 คน
เดือนที่ผ่านมา 35,124 คน
ทั้งหมด 2,546,530 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2024 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob