แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง วัดประยูรฯ ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
คำค้น
เปลี่ยนชีวิต (Goodlife)
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,442)
หัวใจพระพุทธศาสนา
โอวาทปาฏิโมกขกถา - พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,945)
185 ปี วัดประยุรวงศาวาส
10-13 มกราคม 2556 (เปิดอ่าน: 4,957)
สังคมไทยใฝ่สันติสุข
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,593)
พระพุทธศาสนาและวิทยาศาสตร์ สร้างสรรค์วัฒนธรรมแห่งปัญญา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,751)
เยือนสยามนิกายในศรีลังกา
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,129)
เปรียบเทียบแนวคิดพุทธทาสกับซาตร์
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 4,978)
หลักการและวิธีการเทศน์
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 8,715)
สมาธิในชีวิตประจำวัน
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,585)
ธ ทรงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรม
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 6,177)
ธรรมประกาศโนบาย
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 7,832)
ตำนานสาริกาป้อนเหยื่อ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 17,564)
พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 5,957)
พระบรมสารีริกธาตุที่วัดประยุรวงศาวาส
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (เปิดอ่าน: 6,975)
พระพุทธศาสนากับฟิสิกส์ควอนตัน
พระพุทธศาสนากับฟิสิกส์ควอนตัม "ความเหมือนที่แตกต่าง" (เปิดอ่าน: 7,940)
พระพุทธศาสนากับความสมานฉันท์แห่งชาติ
ในการสัมมนาครั้งนี้ ท่านพุทธศาสตรบัณฑิตทั้งหลายได้มาประชุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ของการปฏิบัติศาสนกิจในรอบ ๑ ปีที่ผ่านมา (เปิดอ่าน: 5,581)
ทั้งหมด 116 รายการ 2 / 2
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 60 คน
วันนี้ 1,070 คน
เมื่อวานนี้ 1,129 คน
เดือนนี้ 29,540 คน
เดือนที่ผ่านมา 27,791 คน
ทั้งหมด 2,451,941 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob