แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2563-07-27-ChantingVCR10WPYพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ ณ ห้องนนทบุรี ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๔ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ) ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี
การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ โดยใช้กลไกทางพระพุทธศาสนา ณ สำนักงาน ป.ป.ช. อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (เปิดอ่าน131) 10/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายเรื่อง "คณะสงฆ์กับสถานการณ์ปัจจุบัน" แก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการในเขตภาค ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ที่วัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
การประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และพระเลขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี (เปิดอ่าน674) 9/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรอภิปรายนำในการสัมมนา เรื่อง "ศาสนาในประเทศไทยหลังโควิด ๑๙" ผ่านช่องทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) โดยออนไลน์ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การสัมมนาออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom โดยคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎรจัดขึ้นนิมนต์พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรอภิปรายนำในการสัมมนา (เปิดอ่าน196) 8/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพรบ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓) ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน132) 7/8/2563
นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ถวายเครื่องสักการะพระพรหมบัณฑิต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๓ ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยูรฯ
กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ของธนาคารกรุงเทพ (สำนักงานใหญ่) ที่ได้เข้าถวายเครื่องสักการะแด่พระพรหมบัณฑิต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน196) 6/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “หลักธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน” แก่อธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่า กรุงเทพมหานคร
การอบรมในหลักสูตรนักบริหารงานยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ ๑๑/๑ ของอธิบดีอัยการ รองอธิบดีอัยการ และนักบริหารธุรกิจ จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด (เปิดอ่าน340) 5/8/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เรื่อง 'อาสากถา' ว่าด้วยความหวัง ในวันธรรมสวนะ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน251) 4/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ โอกาสที่พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา อาคมปุญโญ) เข้ารับตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพ
พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะเขตภาษีเจริญ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน376) 2/8/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกล่าวถวายพรชัยมงคลในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ที่คณะสงฆ์หนกลางจัดตามมติมหาเถรสมาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ที่คณะสงฆ์หนกลางจัดตามมติมหาเถรสมาคม เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ (เปิดอ่าน551) 28/7/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายถวายความรู้ทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เรื่อง "กลยุทธ์ในการบริหารวัด" ในพิธีเปิดการประชุมพระสังฆาธิการของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๓
พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี รับฟังการบรรยายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยพระพรหมบัณฑิต ออนไลน์จากวัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน843) 22/7/2563
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เข้าถวายสักการะ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓ ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ผู้แทนนายกรัฐมนตรีเข้าถวายสักการะแด่พระพรหมบัณฑิต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน497) 22/7/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในพิธีบำเพ็ญกุศลวันมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่๑๗
พิธีบำเพ็ญกุศลวันมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) เพื่อน้อมรำลึกถึงวันที่ได้รับโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน449) 21/7/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) เรื่อง 'สุญญตากถา' ว่าด้วยความว่าง ในวันธรรมสวนะ (วันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การฟังพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาส ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของโรค และเพื่อความปลอดภัยของผู้ฟัง (เปิดอ่าน904) 20/7/2563
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สัปปุริสภูมิกถา ว่าด้วยภูมิธรรมของคนดี' ในพิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ ๓ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก ณ วัดตะโก อยุธยา
พิธีบำเพ็ญกุศลคล้ายวันมรณภาพ ปีที่ ๓ พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) อดีตเจ้าอาวาสวัดตะโก ณ วัดตะโก ต.ดอนหญ้านาง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน2275) 19/7/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีเปิดงานบวร On Tour ย่านกะดีจีนชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมธาตุมหาเจดีย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมบวร on Tour ย่านกะดีจีน เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยวชุมชนประวัติศาสตร์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ต่อยอดนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจ โดยใช้พลังบวร บ้าน วัดศาสนสถาน โรงเรียน และส่วนราชการ สร้างประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน (เปิดอ่าน1412) 17/7/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายผ่านทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑ คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
นักศึกษาโครงหลักสูตรประกาศนียบัตรบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.) รุ่นที่ ๑ ของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี รับฟังการบรรยายผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) โดยพระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1453) 16/7/2563
พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
พิธีทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมบัณฑิต เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (พิธีทำสามีจิกรรมวันที่ ๓) (เปิดอ่าน2969) 9/7/2563
พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
พิธีทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมบัณฑิต เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (พิธีทำสามีจิกรรมวันที่ ๒) (เปิดอ่าน911) 8/7/2563
พิธีทำสามีจิกรรมพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
พิธีทำสามีจิกรรมต่อพระพรหมบัณฑิต เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๓ (พิธีทำสามีจิกรรมวันแรก) (เปิดอ่าน1235) 7/7/2563
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานนำพระภิกษุ-สามเณร และอุบาสิกาแม่ชี อธิษฐานเข้าจำพรรษา กล่าวธรรมกถา และนำเจริญพระพุทธมนต์โดยเฉพาะบทรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ พระอุโบสถ วัดประยูรฯ
การเจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร เพื่อขจัดปัดเป่าโรคร้ายไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจำนวนพระภิกษุ-สามเณร และอุบาสิกาแม่ชี ๑๕๒ รูป / คน อธิษฐานเข้าจำพรรษา ปี ๒๕๖๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน965) 6/7/2563
ทั้งหมด 1,284 รายการ 1 / 65
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 36 คน
วันนี้ 370 คน
เมื่อวานนี้ 810 คน
เดือนนี้ 8,311 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,682 คน
ทั้งหมด 1,609,525 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2020 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob