แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2562-10-01-HelpInundationUbol คณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วม วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
พระพรหมบัณฑิต ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปธานกถา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ฯ รัชกาลที่ ๙ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง
พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุประทานในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ (เปิดอ่าน216) 14/10/2562
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีวันมหาปวารณา และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'กิจกรรมเพื่อความสามัคคี" ท่ามกลางคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส ที่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน ณ พระอุโบสถ วัดประยูรฯ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
พิธีในวันมหาปวารณา คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์-เจริญจิตตภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล วันคล้ายวันสวรรคต ครบ ๓ ปี ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (เปิดอ่าน85) 13/10/2562
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'กาลทานกถา' ว่าด้วยการถวายทานตามกาล ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑) วันมหาปวารณาออกพรรษา ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
พิธีถวายผ้าป่าคณะพระนวกะประจำปี ๒๕๖๒ และการถวายผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง จากคณะสงฆ์ อุบาสก-อุบาสิกา ผู้มีจิตศรัทธา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน136) 13/10/2562
พระพรหมบัณฑิต บรรยายธรรมเรื่อง “หลักธรรมสำหรับข้าราชการ” แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ (เปิดอ่าน332) 10/10/2562
พระพรหมบัณฑิต นำคณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
คณะสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมอุทิศถวายสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร คืนที่ ๙๘ (เปิดอ่าน657) 4/10/2562
พระพรหมบัณฑิต นำคณะพระสังฆาธิการจากหนกลางไปแจกถุงยังชีพผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเขต ๔ อำเภอของจังหวัดอุบลราชธานี
คณะสงฆ์หนกลาง (๖ ภาค ๒๓ จังหวัด) แจกถุงยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในเจังหวัดอุบลราชธานี (เปิดอ่าน901) 1/10/2562
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระอนุญาตให้พระพรหมบัณฑิตนำคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เข้าเฝ้าถวายสักการะ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
คณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) เข้าเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระสังฆราช ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (เปิดอ่าน1354) 30/9/2562
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถาเป็นภาษาอังกฤษในพิธีประดิษฐานรูปแกะสลักหินอ่อนของพระพุทธโฆสาจารย์และพระถังซัมจั๋ง ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
พิธีประดิษฐานรูปแกะสลักหินอ่อนของพระพุทธโฆสาจารย์และพระถังซัมจั๋ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน807) 29/9/2562
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) ซึ่งมีมติเลือกประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๑-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน887) 29/9/2562
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'อภิญเญยยกถา' ว่าด้วยสิ่งที่ควรรู้ยิ่ง ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) ตรงกับวันสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ตรงกับวันสารทไทย ประจำปี ๒๕๖๒ ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา และสาธุชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน996) 28/9/2562
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'การทำงานคือการปฏิบัติธรรม' แก่ข้าราชการสำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร ณ วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม "พบพระพบธรรม" ประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานสัสดีกรุงเทพมหานคร ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน974) 27/9/2562
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'เมื่อบุญนำพาวาสนานำส่ง' แก่ข้าราชการกรมข่าวทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ ณ วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม "พบพระพบธรรม" ประจำปี ๒๕๖๒ กรมข่าวทหารเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1259) 25/9/2562
พระพรหมบัณฑิต เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “การพัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดทางปรัชญาในยุคปัญญาประดิษฐ์” แก่นิสิตปี ๑ ทุกคณะ ณ อาคารเรียนรวม มหาจุฬาฯ วังน้อย อยุธยา
นิสิตปี ๑ มหาจุฬาฯ เข้ารับฟังการบรรยาย “การพัฒนาชีวิตด้วยแนวคิดทางปรัชญาในยุคปัญญาประดิษฐ์” โดยพระพรหมบัณฑิต ณ มจร วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน1026) 24/9/2562
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จ' แก่ข้าราชการศาลอาญาธนบุรี โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม "พบพระพบธรรม" ประจำปี ๒๕๖๒ ศาลอาญาธนบุรี ณ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ
โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรม "พบพระพบธรรม" ประจำปี ๒๕๖๒ ศาลอาญาธนบุรี ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1110) 24/9/2562
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนาอริยสัจจกถา สรุปอริยสัจ ๔ ท้ายการเทศน์มหาชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
การทำบุญประเพณีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๒ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1167) 22/9/2562
พระพรหมบัณฑิต บรรยายธรรมเป็นภาษาอังกฤษสลับกับภาษาไทยเรื่อง “For the Benefits of Many people (พหุชนัตถกถา) ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 96 ปีพระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง) ณ วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่
พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล 96 ปี พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ปี ๒๕๖๒ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (เปิดอ่าน1140) 21/9/2562
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง “พยาธิธรรม เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา” ในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พระสงฆ์ผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ ๔ ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พระสงฆ์ผู้ผ่านการอบรมเรื่อง “เยียวยาใจด้วยธรรมะ” รุ่นที่ ๔ จัดโดยกลุ่มคิลานธรรมร่วมกับคณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ณ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1048) 20/9/2562
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณ ทุนการศึกษาและกล่าวอนุโมทนากถา เรื่อง “บวรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในงานสัมมนาพระสอนศีลธรรมพระนักเทศน์ พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ วัดประยูรฯ กรุงเทพฯ
งานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๖๔ ปี พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ (เปิดอ่าน1092) 17/9/2562
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'จริตกถา' ว่าด้วยพื้นนิสัยของคน ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐) ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ให้แก่ภิกษุ-สามเณร คณะอุบาสก-อุบาสิกา คณะครูนักเรียนโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส (ส.ว.ย.) และสาธุชน ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน1417) 14/9/2562
ทั้งหมด 1,138 รายการ 1 / 57
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 70 คน
วันนี้ 1,432 คน
เมื่อวานนี้ 2,169 คน
เดือนนี้ 23,578 คน
เดือนที่ผ่านมา 36,764 คน
ทั้งหมด 1,328,026 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2019 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob