แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ข่าวเด่น
คำค้น
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'คุณธรรมจริยธรรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น' แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาจุฬาฯ
หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่วัดอินทาราม ต.เมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม (เปิดอ่าน105) 24/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พุทธธรรม Soft power' ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะพระธรรมวิทยากรในการเผยแผ่ธรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ณ วิหารปฏิบัติธรรม ชั้น ๕ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน130) 20/9/2566
พระพรหมบัณฑิต ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องตามโครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ณ อาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน107) 20/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านของประชาชน' ในโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน599) 19/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในพิธีรับการถวายทุนการศึกษาจากเจ้าภาพทุน และมอบทุนการศึกษาภิกษุ-สามเณร นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้สำเร็จทุกระดับชั้น ในงานอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
งานอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ๑๖-๑๗ กันยายน ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน218) 17/9/2566
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน127) 16/9/2566
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ธูปเทียนแพ น้ำสรง พานพุ่มดอกบัว ผ้าไตร และไทยธรรมพระราชทานถวายแด่ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน191) 16/9/2566
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศบุญให้แก่บุรพาจารย์ในสำนัก ผู้มีคุณูปการต่อวัด ญาติทั้งหลายที่ล่วงลับ เนื่องในอายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
อายุวัฒนมงคล ๖๘ ปี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร (เปิดอ่าน147) 16/9/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก' โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖ ณ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น ๓ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ปี ๒๕๖๖โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) (เปิดอ่าน106) 14/9/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถาเรื่อง '136 ปี มหาจุฬาฯ สร้างพุทธนวัตกรรม เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม' ณ หอประชุม มวก ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อย อยุธยา
''วันสถาปนา 136 ปี มหาจุฬาฯ'' ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา (เปิดอ่าน152) 13/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๓ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน136) 12/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
การประชุมแบบ ONSITE และ ONLINE ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ คณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) (เปิดอ่าน127) 11/9/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสาแห่งชาติ ครั้งที่ ๓ ปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน113) 8/9/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ปัญญาลาภกถา' ว่าด้วยเหตุให้ได้ปัญญา ในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙) กัณฑ์ที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙) กัณฑ์ที่ ๒๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน273) 31/8/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมและการพัฒนาจิตเพื่อการเป็นอัยการที่ดี' แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย รุ่นที่ ๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน224) 29/8/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษเรื่อง 'พระมหากษัตริย์กับการพระพุทธศาสนา' แก่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ผู้ขอรับผ้าพระกฐินพราชทาน ปี ๒๕๖๖ เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และสื่อมวลชน
การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ขอรับพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖ ของผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้าประชาชน ผู้ขอรับผ้าพระกฐินพราชทาน เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และสื่อมวลชน (เปิดอ่าน190) 29/8/2566
พระพรหมบัณฑิต ให้คำปรึกษากรอบแนวคิดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การให้คำปรึกษากรอบแนวคิดแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน176) 26/8/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'วิเคราะห์ธรรมตามแนวอรรถกถา' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ภาคเสาร์-อาทิตย์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๖ Onsite ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ Online ผ่านระบบ Zoom Video Conferencing (เปิดอ่าน206) 26/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการ ยกร่าง ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด พ.ศ.๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน175) 25/8/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'เอกภาพในเชิงนโยบาย หลากหลายในการปฏิบัติ' ในพิธีมอบคัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จำนวน ๖ กัณฑ์
พิธีมอบคัมภีร์เทศน์หลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนากับหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) จำนวน ๖ กัณฑ์ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เปิดอ่าน263) 25/8/2566
พระพรหมบัณฑิต ให้การสัมภาษณ์ 'ความเจริญรุ่งเรืองของวัดประยุรวงศาวาส หลังจากได้รับรางวัลยูเนสโก' แก่ทีมงาน UNESCO เพื่อจัดทำวิดีโอเพื่อเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย
ทีมงาน UNESCO จัดสร้างวีดิทัศน์ความเจริญรุ่งเรืองของวัดประยุรวงศาวาส หลังจากได้รับรางวัลยูเนสโก เพื่อเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย (เปิดอ่าน361) 22/8/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์' แก่ผู้เข้าอบรมศึกษาหลักสูตรวิชาการเทศนา ในโครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๘ ปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน715) 16/8/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'สมุฏฐาปนกถา' ว่าด้วยการตั้งตัว ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) กัณฑ์ที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) กัณฑ์ที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน506) 16/8/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับคณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้าถวายเครื่องสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๖
คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เข้าถวายเครื่องสักการะพระพรหมบัณฑิต เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาปี ๒๕๖๖ และขอพรอันเป็นสรรพสิริมงคล ณ กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน197) 15/8/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'มุนีปฏิปทากถา' ว่าด้วยเส้นทางชีวิตของมุนี ในพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ จ.นครปฐม
ในพิธีบำเพ็ญกุศล ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดบางพระ ณ วัดบางพระ ต.บางแก้วฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม (เปิดอ่าน266) 12/8/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายภาคภาษาอังกฤษ เรื่อง 'Come to Learn and Leave to Serve' ในพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (IBSC) ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน376) 11/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดปฐมนิเทศ และบรรยายในโครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๘ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
โครงการอบรมหลักสูตรวิชาการเทศนา รุ่นที่ ๒๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน255) 9/8/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับนายฮุชัยน์ บรอฮีม ทาร์ฮาร์ (H.E. Mr.Hissein Brahim Taha) เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation : OIC) และคณะ
นายฮุชัยน์ บรอฮีม ทาร์ฮาร์ (H.E. Mr.Hissein Brahim Taha) เลขาธิการองค์การความร่วมมืออิสลาม พร้อมด้วยคณะ เดินทางมาที่วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน259) 9/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'สามีจิกรรมกับสามัคคีธรรมทางพระพุทธศาสนา' ในพิธีทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
พิธีทำสามีจิกรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน222) 8/8/2566
พระพรหมบัณฑิต ปาฐกถานำ เรื่อง 'Artificial Intelligence (AI) and Quantum Mind for Holistic Approach to Education' ในงานประชุมวิชาการนานาชาติมอนเทสซอริ ครั้งที่ ๒๙
การประชุมในหัวข้อ "การศึกษาเพื่อโลกใบใหม่" ในงานประชุมวิชาการนานาชาติมอนเทสซอริ ครั้งที่ ๒๙ (29th International Montessori Congress) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (เปิดอ่าน314) 5/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานประกอบพิธีอธิษฐานเข้าจำพรรษา ได้กล่าวธรรมกถา เรื่อง 'ยกเครื่องเรื่ององค์กรการบริหารงานของวัด' และเจริญพระพุทธมนต์ ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสเขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การอธิษฐานเข้าจำพรรษา การเจริญพระพุทธมนต์ ในพิธีอธิษฐานเข้าจำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๖ คณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน423) 2/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานนำภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา สาธุชน สดับพระธรรมเทศนา ประกอบพิธีเวียนเทียน และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ ที่วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน และการเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน195) 1/8/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ธัมมจักขุกถา' ว่าด้วยดวงตาเห็นธรรม ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน307) 1/8/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานรับการถวายพระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์ ๑ หน้าตักว้าง ๖๐ นิ้ว จากครอบครัวเดชศรี กำแพงเพชร ไว้เพื่อประดิษฐานที่พิพิธภัณฑ์ประยูรภัณฑาคาร
ครอบครัวเดชศรี กำแพงเพชร ได้ถวายพระพุทธรูปเชียงแสน สิงห์ ๑ หน้าตักว้าง ๖๐ นิ้ว ไว้เพื่อประดิษฐานให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยว ประชาชนชนทั่วไป ได้กราบไหว้สักการะขอความเป็นสรรพสิริมงคล ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ประยูรภัณฑาคาร วัดประยุรวงศาวาส (เปิดอ่าน284) 31/7/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานสงฆ์รับการถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ปี ๒๕๖๖ นำถวายโดยศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน ถวายพระสงฆ์วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน206) 31/7/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ปภัสสรจิตตกถา' ว่าด้วยจิตประภัสสร กัณฑ์ที่ ๒๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร
การแสดงพระธรรมเทศนาในพิธีพระราชทานเพลิงศพพระราชวัชรรังษี (เอี่ยม สิริวณฺโณ) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน275) 29/7/2566
พิธีปัจฉิมนิเทศ 'โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓' โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย' ประจำปี ๒๕๖๕ ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน304) 24/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ ตอนที่ ๓ เรื่อง 'การประกันคุณภาพพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน336) 24/7/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวธรรมกถา เรื่อง 'เจ้าคุณวิชิต : ตำนานชีวิตที่ควรจดจำ' ในพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสสรมหาเถระ ป.ธ. ๙) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส
พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระราชปริยัติดิลก (วิชิต อิสสรมหาเถระ ป.ธ. ๙) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส, อดีตประธานองค์การปกครอง, อดีตเจ้าคณะปกครองคณะ ๑๑ ณ ศาลาสกุลไทย วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน419) 22/7/2566
พระพรหมบัณฑิต เข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ และกล่าวปาฐกถา เรื่อง 'พุทธธรรม: เจาะลึกมุมมองเอเชียและโลก' ในการประชุมระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๖
การประชุมระดับนานาชาติ ปี ๒๕๖๖ จัดโดยวิทยาลัยพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยดงกุก สถาบันวัฒนธรรมชาวพุทธ มูลนิธิวิจัยแห่งชาติเกาหลี ร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (เปิดอ่าน246) 22/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' แก่ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๖
การอบรมในหลักสูตรพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน274) 22/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'คุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร' แก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๖ ของสถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฏหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ ๒๐ ปี ๒๕๖๖ ของสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน265) 21/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'หลักธรรมการพัฒนาตนเอง' โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร 'การเป็นข้าราชการที่ดี' และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
โครงการอบรมสัมมนาร่วมกัน หลักสูตร "การเป็นข้าราชการที่ดี" และการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญ ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (เปิดอ่าน255) 21/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พุทธจิตวิทยากับการจัดการเรียนการสอนในยุค AI' ของหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการอบรมหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะมนุษยศาสตร์ มหาจุฬาฯ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน207) 20/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ ตอนที่ ๒ เรื่อง 'วิภัชชวาท การพูดแยกแยะจำแนกแจกแจง' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน215) 20/7/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'จิตตภาวนากถา' ว่าด้วยการฝึกอบรมจิต กัณฑ์ที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) กัณฑ์ที่ ๒๒ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน227) 17/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย ครั้งที่ ๓ เรื่อง 'จินตนาการกับการเทศน์' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุรวงศาวาส
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน217) 16/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย ครั้งที่ ๒ เรื่อง 'แถมวิจิตรอลังการด้านภาษา อ้างคำคมปวงปราชญ์ศาสดา' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน224) 13/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายสาระน่ารู้ ตอนที่ ๑ เรื่อง 'เทศน์ดีต้องมีปฏิภาณ' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕ ณ วัดประยูรฯ
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน228) 13/7/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถา เรื่อง 'ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย' ในพิธีถวายทุนการศึกษาพระราชทาน แด่พระภิกษุและสามเณร ที่ได้รับพระราชทานทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕
พิธีปฐมนิเทศพระนิสิตทุนพระราชทานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ หอประชุมพุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน267) 12/7/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา ในงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศแด่คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ณ บ้านพัก ในหมู่บ้านวินด์มิลล์ บางนา จังหวัดสมุทรปราการ
งานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม อุทิศแด่คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ภรรยานายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (เปิดอ่าน216) 11/7/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยาย เรื่อง 'ทิศทางการศึกษาพระปริยัติธรรม' ในพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการประชุมสัมมนาเพื่อการนิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม - บาลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน210) 11/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย ครั้งที่ ๑ เรื่อง 'ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์' แก่ผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ปี ๒๕๖๕ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ณ วัดประยุร
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ ในโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน226) 10/7/2566
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศ 'โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย' ปี ๒๕๖๕ ณ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร กรุงเทพฯ
การฝึกอบรมพระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (เปิดอ่าน385) 10/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน' ในการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการที่เป็นเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑
การประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑ (กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี และสมุทรปราการ) ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน276) 8/7/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายเรื่อง 'คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับนักบริหาร' แก่ผู้เข้าอบรมเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาสังคม โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน
การจัดอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและการปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๑๔ สำนักงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (เปิดอ่าน222) 7/7/2566
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'สาธุปริหารกถา' ว่าด้วยการบริหารที่ดี ในการพระราชทานเพลิงศพพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖ และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ
การพระราชทานเพลิงศพพระธรรมนันทโสภณ (มนต์ คุณธาโร) อดีตเจ้าคณะภาค ๖ และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุช้างค้ำ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (เปิดอ่าน531) 6/7/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'ฆราวาสธรรมกถา' ว่าด้วยธรรมของผู้ครองเรือน ในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศแด่ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ ณ หมู่บ้านวินด์มิลล์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศแด่ คุณหญิงเทวี เจียรวนนท์ คืนที่ ๓ ณ หมู่บ้านวินด์มิลล์ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (เปิดอ่าน231) 1/7/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'ตุลยกถา' ว่าด้วยการถ่วงคุลความคิด กัณฑ์ที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถในวันธรรมสวนะ (วันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘) กัณฑ์ที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน286) 2/7/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๖
การประชุมคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสาแห่งชาติ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน272) 29/6/2566
โรงเรียนศึกษานารี ถวายโล่เกียรติประกาศเกียรติคุณผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนศึกษานารี แด่พระพรหมบัณฑิต
วันครบรอบคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนศึกษานารี ๑๒๒ ปี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถวายโล่เกียรติประกาศเกียรติคุณผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนศึกษานารี แด่พระพรหมบัณฑิต (เปิดอ่าน237) 29/6/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'กลไกในยุคปัญญาประดิษฐ์ VS กลไกทางศาสนา' โครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ครั้งที่ ๔ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช)
ครั้งที่ ๔ โครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เปิดอ่าน253) 26/6/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยายพิเศษในโครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ รุ่นที่ ๕๖ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน260) 25/6/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำอนุบัญญัติ ประกอบพระราชบัญญัติการศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน246) 23/6/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิดโครงการและบรรยาย เรื่อง 'ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเทศน์' โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๖
โครงการฝึกอบรมพระนักเทศน์ ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดป่ามะไฟ ตำบลโคกไม้ลาย อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี (เปิดอ่าน542) 21/6/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'เรียนรู้และอยู่เป็น' โครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ครั้งที่ ๓ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
ครั้งที่ ๓ โครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เปิดอ่าน306) 19/6/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'อนุวิจจการกถา' ว่าด้วยการใคร่ครวญก่อนทำ กัณฑ์ที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในวันธรรมสวนะ (วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๗) กัณฑ์ที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน355) 17/6/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การประชุมผู้บริหารศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ครั้งที่ ๒ /๒๕๖๖ ณ หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน297) 15/6/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับพระธรรมาจารย์ ดร. ฮุ้ย สง (Most Ven. Dr. Hui Siong) รองประธาน และเลขาธิการสภาสงฆ์จีนโลก (WORD BUDDHIST SANGHA COUNCIL) ที่กุฏิเจ้าอาวาส วัดประยุรวงศาวาส
รองประธาน และเลขาธิการสภาสงฆ์จีนโลก (WORD BUDDHIST SANGHA COUNCIL) อาราธนาพระพรหมบัณฑิต ไปปาฐกถานำ ในการประชุมใหญ่ของสภาสงฆ์จีนโลกที่ประเทศนิวซีแลนด์ ในเดือนมีนาคม พ.ศ ๒๕๖๗ (เปิดอ่าน506) 15/6/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'เป็น อยู่ คือ อย่างเรียบง่ายในโลกที่ซับซ้อน' โครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) ครั้งที่ ๒ โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒ โครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เปิดอ่าน450) 13/6/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานเปิด อ่านคติธรรมของสมเด็จพระสังฆราช และกล่าวสัมโมทนียกถา เรื่อง 'จารีตพระพิธีธรรมเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา' ในพิธีเปิดโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีฯ
พิธีเปิดโครงการทบทวนความรู้และเพิ่มความชำนาญการปฏิบัติงานพิธีฯ หลักสูตรฝึกอบรมพระพิธีธรรมประจำพระอารามหลวง ปี ๒๕๖๖ ณ อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษามหาราช วัดไร่ขิง ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม (เปิดอ่าน329) 12/6/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'วัยต่าง ความเชื่อต่าง ทางศาสนาเพื่อสร้างวิถีชีวิตที่เข้มแข็งในกลุ่มวัย' ครั้งที่ ๑ โครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย
ครั้งที่ ๑ โครงการปลูกฝังจิตพอเพียงต้านทุจริตแก่คนไทย (วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร) จัดโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) และศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (เปิดอ่าน373) 6/6/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานนำภิกษุ-สามเณร อุบาสก-อุบาสิกา สาธุชน สดับพระธรรมเทศนา ประกอบพิธีเวียนเทียน และเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ปี ๒๕๖๖ ที่วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กทม.
การแสดงพระธรรมเทศนา พิธีเวียนเทียน และการเจริญจิตตภาวนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน316) 3/6/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ เรื่อง 'โลกสุขกถา' ว่าด้วยความสุขในโลก ในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
การแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ ในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน358) 3/6/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธาน กล่าวสัมโมทนียกถา และพุทธศาสนิกชนเวียนเทียน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นานาชาติ เทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน332) 2/6/2566
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองค์มนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ในการเปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ วันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘
การประชุมชาวพุทธนานาชาติ วันสําคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจําปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ ภายใต้หัวข้อเรื่อง 'พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก' จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน303) 2/6/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวปาฐกถาเปิดงาน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
การประชุมชาวพุทธนานาชาติ วันสําคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๘ ประจําปี ๒๕๖๖ 'พุทธปัญญากับการรับมือวิกฤตโลก' (Buddhist Wisdom Coping with Global Crises) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ (เปิดอ่าน426) 2/6/2566
นายกรัฐมนตรีศรีลังกา ปาฐกถาพิเศษในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน276) 1/6/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดประชุมทางวิชาการของชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๘ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
พิธีเเปิดประชุมทางวิชาการของชาวพุทธนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑๘ ณ หอประชุม มวก.๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน316) 1/6/2566
สมเด็จพระสังฆราช ทรงเปิดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๘ ที่ "มจร" แนะนำหลักอริยสัจ ๔ แก้วิกฤตโลก
นายกฯศรีลังกา ชวนชาวพุทธมุ่งเดินทางสายกลางสร้างสันติสุขป้องกันความขัดแย้งก้าวข้ามความยากจน (เปิดอ่าน297) 1/6/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)
การประชุมคณะกรรมการแปลพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) การสัมมนาวิชาการในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ (เปิดอ่าน315) 31/5/2566
พระพรหมบัณฑิต ต้อนรับ 'ดิเนช คุณวาระเดนะ นายกรัฐมนตรีศรีลังกา' ที่กุฏิเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
นายกรัฐมนตรีศรีลังกา และคณะเข้านมัสการพระพรหมบัณฑิต ในโอกาสเดินทางเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ (เปิดอ่าน349) 31/5/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก (ICDV) คณะกรรมการบริหารสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU) ณ หอประชุม ชั้น ๓ อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพ
การประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานวิสาขบูชาโลกครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย พระนครศรีอยุธยา และที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร (เปิดอ่าน260) 31/5/2566
พระพรหมบัณฑิต กล่าวธรรมกถา เรื่อง 'เสบียงบุญ' ในรายการมีเทศน์มีทอล์ค ปีที่ ๑๐ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
รายการมีเทศน์มีทอล์ค ปีที่ ๑๐ ภายใต้แนวคิด 'สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย' หมายถึง การสั่งสมบุญ นำสุขมาให้ (เปิดอ่าน352) 21/5/2566
พระพรหมบัณฑิต แสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'โชติปรายนกถา' ว่าด้วยบุคคลสว่างไป ในพิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูสิริปัญญาวัฒน์ (สง่า ปัญญาวัฑฒโน ป.ธ.๔) ณ วัดพระพุทธฉาย ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี
พิธีบำเพ็ญกุศลศพพระครูสิริปัญญาวัฒน์ (สง่า ปัญญาวัฑฒโน ป.ธ.๔) อดีตเจ้าอาวาสวัดเนื่องจำนงค์ อดีตเจ้าคณะตำบลบ้างบึง-หนองชาก และอดีตพระอุปัชฌาย์ (เปิดอ่าน377) 20/5/2566
พระพรหมบัณฑิต บรรยาย เรื่อง 'พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก' แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙
โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๒๙ ปี ๒๕๖๖ (ภาควิชาการ) ณ ห้องประชุมโซน ซี อาคารเรียนรวม (เธียร์เตอร์ ซี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา (เปิดอ่าน403) 20/5/2566
พุทธธรรมนำปัญญา ตอน : การศึกษาสงฆ์ ฟันเฟืองแห่งการสืบทอดพุทธศาสนา
ช่อง 11 NBT บันทึกสื่อวีดิทัศน์พระพรหมบัณฑิต รายการพุทธธรรมนำปัญญา ณ ห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพฯ (เปิดอ่าน424) 19/5/2566
พระพรหมบัณฑิต รับพระราชทานแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง 'เมตตาวิหารีกถา' ว่าด้วยผู้อยู่ด้วยเมตตา พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ในบรมราชานุเคราะห์ บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร
พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ในบรมราชานุเคราะห์ บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทาน พระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (เย็นเต็กมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่จีนนิกาย (เปิดอ่าน329) 18/5/2566
พระพรหมบัณฑิต เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาท เรื่อง 'ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา' ในโครงการกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจต้านทุจริตของประชาชนด้วยกลไกศาสนา
โครงการกระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจต้านทุจริตของประชาชนด้วยกลไกศาสนา (Anti-Corruption Eduvation) (เปิดอ่าน329) 18/5/2566
ทั้งหมด 1,862 รายการ 1 / 19
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 58 คน
วันนี้ 762 คน
เมื่อวานนี้ 812 คน
เดือนนี้ 3,193 คน
เดือนที่ผ่านมา 33,070 คน
ทั้งหมด 2,397,802 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob