แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2564-11-19-River Festival 2021สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ ๗ วัดประยูร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย
ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
ปาฐกถาพิเศษ
เรื่อง 'มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม'

แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และผู้สนใจทั่วไป
ในงาน
"ครบรอบวันสถาปนา ๑๓๔ ปี มหาจุฬา"
พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำสังคมสู่สันติสุข
๑๓ กันยายน ๒๕๖๔ /
Satisfaction Evaluation Form of the 134th
Anniversary of MCU Establishment
ด้วยแอพพลิเคชั่น Zoom ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

ออนไลน์จากห้องสมุดพระพรหมบัณฑิต
อาคารสิริภักดีธรรม วัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔

 

>>>กรุณารับชมอีกช่องทางหนึ่ง

เขียนเมื่อ 13 กันยายน พ.ศ. 2564 | อ่าน 7250
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2564 อื่นๆ

ธรรมสำหรับผู้บริหาร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู163)

ตุลาการตามวิถีแห่งหลักศาสนา - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู3473)

สักกปวัตติกถา ว่าด้วยประวัติของท้าวสักกเทวราช - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5340)

สัจจกิริยากถา ว่าด้วยการตั้งสัจจอธิษฐาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู5688)

พุทธวิธีการสอนในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7354)

หลักการพระพุทธศาสนากับการจัดการทางสังคม - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7309)

โสตถิภาวกถา ว่าด้วยความสวัสดี - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7398)

จิตวิทยาสร้างสุข ในยุค New Normal - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7601)

พระปิยมหาราชกับการพัฒนาชาติไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7378)

พระปิยมหาราชกับการพัฒนาชาติไทยและมหาวิทยาลัยสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel

(เปิดดู7313)

มัตตัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักประมาณ - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7124)

มัตตัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักประมาณ - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel

(เปิดดู7191)

การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7365)

การสื่อสารพุทธนวัตกรรมในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV-Channel

(เปิดดู6996)

สถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทย - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7333)

พุทธปรัชญาในสังคมโลกปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7223)

กาลนิกขมนถา ว่าด้วยการออกไปในเวลาที่สมควร - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7341)

พุทธวิธีบริหารในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(เปิดดู7397)

พุทธวิธีบริหารในยุคดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7297)

ธรรมกับการปฏิบัติงาน - พระพรหมบัณฑิต

(เปิดดู7220)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าคณะภาค2 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
อุทยานเขาเต่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 57 คน
วันนี้ 243 คน
เมื่อวานนี้ 554 คน
เดือนนี้ 1,473 คน
เดือนที่ผ่านมา 20,742 คน
ทั้งหมด 1,902,037 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2021 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob