แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2566-05-09-royal scholarshipเปิดรับสมัครแล้ว...! พระนักเทศน์ทุนเล่าเรียนหลวง รุ่นที่ ๓ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

อุฏฐานสัมปทากถา ว่าด้วยความถึงพร้อมด้วยความยืนหยัด - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์อุโบสถ
เรื่อง 'อุฏฐานสัมปทากถา' ว่าด้วยความถึงพร้อมด้วยความยืนหยัด
ให้แก่ภิกษุ - สามเณร,
อุบาสก - อุบาสิกา และสาธุชน

(วันพระแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๔)
กัณฑ์ที่ ๐๘ ประจำปี ๒๕๖๖
ณ พระอุโบสถ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เขียนเมื่อ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 | อ่าน 2489
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2566 อื่นๆ

โลกสุขกถา ว่าด้วยความสุขในโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู18)

Bangkok Declaration of the 18th - Prof. Dr Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู35)

Concluding Statement 2023 - Prof. Dr Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู28)

Welcoming Speech 2023 - Prof. Dr Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู31)

หลักธรรมกับการพัฒนา Human Soft Skills และส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนในสังคมดิจิทัล - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2246)

เสบียงบุญ - พระพรหมบัณฑิต - วัดฝายหิน เชียงใหม่

(เปิดดู2337)

เสบียงบุญ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2313)

โชติปรายนกถา ว่าด้วยบุคคลสว่างไป - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2294)

โชติปรายนกถา ว่าด้วยบุคคลสว่างไป - พระพรหมบัณฑิต - ธรรมนำโลก

(เปิดดู2309)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2306)

พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์โลก การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก - พระพรหมบัณฑิต - MCU TV

(เปิดดู2115)

ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1975)

ปฏิภาณโวหารในการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2082)

ความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมในการธำรงรักษาพระพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2038)

มุมมองของผู้บริหารในการประกันคุณภาพการศึกษา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2215)

องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2212)

การบริหารวัดด้วยหลักธรรมภิบาลของเจ้าอาวาสตาม พรบ คณะสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2334)

กัลยาณกถา ว่าด้วยคนดี - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2447)

ปฏิสันถารกถา ว่าด้วยการต้อนรับ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2440)

สร้างพลเมืองดีของชาติ สร้างศาสนทายาทที่ดีของพระศาสนา [รุ่นที่ ๒] - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2435)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
ขณะนี้ 61 คน
วันนี้ 523 คน
เมื่อวานนี้ 706 คน
เดือนนี้ 7,324 คน
เดือนที่ผ่านมา 19,981 คน
ทั้งหมด 2,299,277 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob