แนะนำวัดประยุรวงศาวาส
2565-12-16-MATI001 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

ตำราอายุยืน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

พระพรหมบัณฑิต
(ป.ธ.๙,ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก
(ICDV)
ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ประธานสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติ (IABU)
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คลิกอ่านจากแหล่งข่าว :>>>พระพรหมบัณฑิต
กล่าวสัมโมทนียกถา

เรื่อง 'ตำราอายุยืน'

[WPY]
ในพิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล
และพิธีฉลองพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
แต่งตั้งพระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ

พระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรํสี อินทร์กรุงเก่า)
น.ธ.เอก, ป.ธ.๕, พ.ม., พธ.บ., M.A. Ph.D.
รองศาสตราจารย์ อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค ๑๕
รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสและประธานองค์การปกครอง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์
การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (คปพ.) ของมหาเถรสมาคม
ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนกลาง
ณ ศาลาการเปรียญ ดร.อุไรศรี คนึงสุขเกษม วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ
ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เขียนเมื่อ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 | อ่าน 180
 
 
 
 

วีดีโอวัดประยูรฯ ปี พ.ศ.2566 อื่นๆ

Buddhist culture towards the goal of lasting peace - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู92)

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคเปลี่ยนผ่านของสังคมดิจิทัล Digital Disruption - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู84)

'ความเห็นอกเห็นใจ เพื่อเยียวยามนุษยชาติและโลกที่บอบช้ำ' 'Karuna for Healing a Wounded Humanity and the Earth' - The most venerable Prof. Dr. Phra Brahmapundit - WPY

(เปิดดู162)

ทักษะสู่ความสำเร็จแห่งพระนักเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู186)

นโยบายพระนักเทศน์และภาคีเครือข่ายการเผยแผ่ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู157)

ตำราอายุยืน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู181)

คุณธรรมกับการดำเนินชีวิต - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู189)

การสืบทอดวัฒนธรรมองค์กรของวัด - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู1686)

ศาสนากับความยั่งยืนของชุมชน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู407)

ทิศทางแนวทางพระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู414)

หลักธรรมสำหรับผู้บริหารอัยการจังหวัด - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู357)

ชีวิตและผลงานของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู380)

พุทธธรรม Soft power - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู424)

การครองตนท่ามกลางความผันผวนของโลก - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู379)

วิเคราะห์ธรรมตามแนวอรรถกถา - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู593)

จินตนาการกับการเทศน์ - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2372)

ทิศทางการศึกษาพระปริยัติธรรม - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2563)

การบริหารกิจการคณะสงฆ์ในสถานการณ์ปัจจุบัน - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู2641)

เรียนรู้และอยู่เป็น - พระพรหมบัณฑิต - WPY

(เปิดดู3100)

การศึกษาสงฆ์ ฟันเฟืองแห่งการสืบทอดพุทธศาสนา - พระพรหมบัณฑิต - NBT 2HD

(เปิดดู3146)
หนังสือธรรม บทความพระธรรมเทศนาวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
วีดีโอธรรมะ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
แฟ้มรูปภาพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ดาวน์โหลดเอกสาร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
องค์การบริหารงานของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สำนักงานเจ้าแขวงกัลยาณมิตร วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ชมรมศิษย์เก่า วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์
ศูนย์แปลพระไตรปิฎกภาษาอังกฤษ
โครงการอบรมพระนักเทศน์
กะดีจีนคลองสาน
WatPrayoon Dhamma Radio
สถานีวิทยุธรรมะวัดประยูรฯ
วีดีโอวัดประยูรฯ
วีดีโอเพิ่มเติม
ขณะนี้ 54 คน
วันนี้ 902 คน
เมื่อวานนี้ 1,317 คน
เดือนนี้ 7,161 คน
เดือนที่ผ่านมา 30,619 คน
ทั้งหมด 2,460,182 คน
เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2556
 
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
ถนนประชาธิปก แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐
โทร. ๐-๒๔๖๖-๑๖๙๓, ๐-๒๔๖๕-๕๕๙๒ โทรสาร ๐-๒๔๖๖-๙๔๙๘
สำนักงานฌาปนสถาน ๐-๒๔๖๖-๑๑๖๐, ๐-๒๔๖๕-๒๒๙๘ | www.watprayoon.com
Copyright © Watprayoon.com 2023 All Rights Reserved. พัฒนาเว็บไซต์โดย SchoolJob